Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 870
2013-05-23

                                                       RADA MIASTA

                                 TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA

                                             w terminie 23.05 – 30.05.2013

28 maja

godz. 7.30 Komisja Rewizyjna

28 maja

godz. 14.30 Komisja Zdrowia

29 maja

godz. 8.15 Komisja Infrastruktury i Funduszy Unijnych

 

DYŻUR RADNEGO

30.05 (czwartek) ze względu na Boże Ciało dyżur radnego nie odbędzie się.

 

29 maja o godz. 9.00 rozpoczną się obrady XXXIV sesji  Rady Miasta Chorzów. W porządku obrad :

1. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/516/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2013

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chorzów na lata 2013 – 2016.

3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów położonego w rejonie ulic Waxmana, Żołnierzy Września i stawu "Amelung".

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich remontu dachów budynków Zespołu Szybu Elżbieta, zlokalizowanego przy ul. Siemianowickiej 64 w Chorzowie.

5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Miasta Nr XXXII/565/13 z dnia 28.03.2013 r. dotyczącej przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na dofinansowanie prac konserwatorskich polegających na remoncie połowy dachu nad prezbiterium, dachu nad dwoma kaplicami bocznymi oraz zakrystią kościoła pw. św. Marii Magdaleny przy ul. Bożogrobców 31 w Chorzowie.

6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVII/457/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów.

7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVII/456/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXIX/508/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz cen za te usługi.

10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXVII/454/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Sośnicowice oraz zmiany Statutu Związku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/244/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku oraz uchwały Nr XVI/245/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/498/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/151/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego przez Miasto Chorzów dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z siedzibą w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 umożliwiającego ubieganie się o dofinansowanie projektu „Poprawa warunków opieki i leczenia osób starszych w tym chorych na schorzenia o podłożu hematologicznym w SPZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego przez Miasto Chorzów dla Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Chorzowie przy ul. Truchana 6 umożliwiającego ubieganie się o dofinansowanie projektu „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do terenów demograficzno-epidemiologicznych finansowanych ze środków mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu finansowego oraz budżetu”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego przez Miasto Chorzów do realizacji projektu pn.: „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 29 w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 36”.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Lepszy start na rynku pracy”, który realizowany będzie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” oraz w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego w formie niepieniężnej, w postaci wynajmu pomieszczeń ZSTiO nr 1 w Chorzowie na potrzeby realizacji projektu.

21. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie projektu „Przepis na pracę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku „A” Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Sportowej 23 w Chorzowie”.

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/579/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej i ul. Nomiarki.

24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Bytkowskiej 8.

25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Kluczborskiej.

 

                                                   AKTUALNOŚCI

Absolwent chorzowskiego LO i kibic Ruchu Chorzów został arcybiskupem metropolitą wrocławskim

 Dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Józef Kupny został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem metropolitą wrocławskim. Zastąpi na tym stanowisku dotychczasowego metropolitę abp. Mariana Gołębiewskiego, którego rezygnację z tej funkcji papież Franciszek przyjął ze względu na osiągnięty wiek emerytalny. Abp Kupny ma 57 lat. Urodził się 23 lutego 1956 roku w Dąbrówce Wielkiej. W latach siedemdziesiątych uczęszczał do liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1983 r. W latach 80. XX w. był wikariuszem w parafiach w Katowicach. Ukończył Akademię Teologii Katolickiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie uzyskał stopień magistra socjologii. Od 1992 r. był asystentem w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej KUL. W 1993 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii socjologii. W latach 2001 - 2006 był rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Od 21 listopada 2001 r. pełnił też funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. W grudniu 2005 r. Nuncjatura Apostolska w Warszawie ogłosiła decyzję papieża Benedykta XVI, który mianował ks. Józefa Kupnego biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. W lutym 2006 r. abp katowicki Damian Zimoń ustanowił bp. Kupnego wikariuszem generalnym archidiecezji katowickiej. W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej, przewodniczącym Rady ds. Społecznych oraz delegatem KEP ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

Teraz kasa na parterze Urzędu  

 Na czas remontu kasa Urzędu Miasta została przeniesiona z pokoju 102 na pierwszym piętrze do pomieszczenia nr 22 na parterze gmachu Urzędu.

Ruszają Miejskie Spotkania Medyczne  

 Choroby zwyrodnieniowe stawów, problemy z kręgosłupem, reumatyzm. Jak ustrzec się przed tymi chorobami i czy jest to możliwe? Na te i na wiele innych pytań odpowiedzą jedni z najlepszych lekarzy – specjalistów w swoich dziedzinach. To wszystko w ramach startującej właśnie akcji Miejskie Spotkania Medyczne realizowanej przez Zespół Szpitali Miejskich i Urząd Miasta w Chorzowie we współpracy z wolontariuszami – seniorami z Grupy Ochotników. Miejskie Spotkania Medyczne to nie tylko cykl bezpłatnych spotkań z lekarzami pracującymi na co dzień w Zespole Szpitali Miejskich. To także akcja promująca zdrowy tryb życia w czasie której będzie można wygrać atrakcyjne nagrody. Ot, chociażby miesięczny karnet na basen. Program spotkań: 6 czerwca dr Marek Dudziak - ordynator oddziału rehabilitacji neurologicznej 4 lipca dr Henryk Konik - ordynator oddziału chirurgii urazowo - ortopedycznej 18 lipca dr Jolanta Zarębska - ordynator oddziału reumatologicznego

Chorzowski "Ligoń" nawiązał współpracę z Akademią Obrony Narodowej  

 18 maja 2013 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy II Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w ZSO nr 1 w Chorzowie z Akademią Obrony Narodowej w Warszawie. Patronat nad szkołą od tego dnia sprawować będzie Wydział Bezpieczeństwa Narodowego AON. Patronat zakłada korzystanie uczniów z zasobów intelektualnych Akademii Obrony Narodowej, współudział pracowników Akademii w opracowaniu programu nauczania dla „klas mundurowych”. Uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach, warsztatach, projektach, spotkaniach, seminariach, konferencjach i forach dyskusyjnych organizowanych przez Akademię Obrony Narodowej. Zajęcia te będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów lub studentów w siedzibie uczelni lub w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie. Porozumienie o współpracy pomiędzy  „Ligoniem”  a Akademią Obrony Narodowej w Warszawie przyczyni się do pogłębienia wiedzy uczniów w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa oraz nowoczesnej wiedzy niosącej ze sobą umiejętności efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie, osiągania zamierzonych celów oraz skutecznego komunikowania się i współpracy z innymi zarówno w obszarze regionalnym, jak i międzynarodowym.

Wygraj bilet, bądź zdrowy!

 Rusza konkurs, który jest elementem akcji promującej zdrowie. Jej organizatorem jest Zespół Szpitali Miejskich i Urząd Miasta w Chorzowie. Na czym będzie polegać? Na wykonaniu i przesłaniu najlepszych zdjęć dotyczących aktywnego wypoczynku w naszym mieście. Zdjęcia należy nadsyłać na adres: promocja@zsm.com.pl w rozdzielczości nie mniejszej niż 3 Mpx . Na prace czekamy do 20. 06. 2013 r.  W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Do wygrania cenne nagrody! Hotel Arsenal Palace ufundował trzy miesięczne karnety do Term Cesarskich.

Słuchaczka CKUE w Chorzowie zwyciężczynią Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

 17 i 18 maja 2013 r. odbył się Etap Centralny i finał XII Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Zwyciężczynią olimpiady została słuchaczka Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie - Karolina Marzec. CKUE wygrało Olimpiadę również drużynowo.

Bezpłatne badania audiometryczne słuchu od 13 maja do 14 czerwca  

 NZOZ  "ŚW. PAWŁA 11 A" zaprasza na bezpłatne profilaktyczne badania słuchu, które będzie można zrobić od 13 maja do 14 czerwca. Badania będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30 na I piętrze, gabinet 151. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna 32 / 241 39 29. Więcej informacji na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1464-ruszyl-projekt-qtwoja-szansa.html

Nowy kalendarz spotkań z mieszkańcami ws. śmieci  

 Nowy harmonogram spotkań z mieszkańcami w sprawie wprowadzenia zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1335-spotkania-z-mieszkancami-ws-smieci.html

 

                                           ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

V Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich oraz 55. Zlot Klubów i Ognisk TKKF  

 Impreza rozgrywana od 26 maja do 1 czerwca w ramach XIX Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2013. Organizatorem Europejskiego Tygodnia dla Wszystkich jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Koordynację Turnieju i jego ocenę na szczeblu krajowym prowadzi Centralna Komisja Turniejowa. Głównych celem V Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich, któremu Patronuje Prezydent Rzeczypospolitej jest promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu, zdrowego stylu życia oraz aktywacja jak największej liczby mieszkańców do uprawiania sportu i rekreacji. W dniu inauguracji Tygodnia Sportu odbędzie się także 55. Zlot Klubów i Ognisk TKKF. W zawodach, prócz członków klubów, może wziąć udział każdy chętny mieszkaniec Chorzowa. W programie, m.in. : turniej piłki nożnej 5-osobowej, piłki siatkowej, piłki koszykowej ulicznej, badminton, tenis stołowy czy wyciskanie sztangi lub podnoszenie ciężarka. Start o godz. 10.30 przy ul. Cichej 6. Więcej szczegółów na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1471-v-europejski-tydzien-sportu-dla-wszystkich-od-2605-do-106.html

V Chorzowski Bieg Rodzinny oraz I Rajd Rowerowy w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny

 Celem imprezy jest uczczenie na sportowo Metropolitarnego Święta Rodziny  pod hasłem: „RODZINA WIARYGODNA”. To także ukazanie biegu jako formy rekreacji i wspólnego spędzania wolnego czasu oraz zachęcanie do aktywnego wypoczynku poprzez bieg i jazdę na rowerze. Rajd rowerowy: 25 maja, Park Śląski godz. 10. Bieg: 25 maja, Park Śląski , godz. 11.15 start biegu na 5 km i godz. 12 start biegu rodzinnego na 1 km. W biegu  i rajdzie rowerowym mogą startować wszyscy chętni, którzy chcą dbać o  swoje zdrowie  i rozwijać sprawność fizyczną. Więcej szczegółów na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1410-v-chorzowski-bieg-rodzinny-oraz-i-rajd-rowerowy-w-ramach-metropolitalnego-swieta-rodziny-2505.html oraz www.swieto-rodziny.pl i www.facebook.com/ChorzowskiBiegRodzinny

Konferencja o bezpieczeństwie w szkole  

 Komenda Miejska Policji w Chorzowie i Zespół Doradców Metodycznych Chorzowa zapraszają na Konferencję metodyczną pt. „Bezpieczeństwo w szkole - zagrożenia, czynniki demoralizujące, przestępczość w środowisku szkolnym”. Adresatami spotkania są dyrektorzy chorzowskich placówek oświatowo – wychowawczych, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz nauczyciele. Godz. 10, Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie ul. Farna 5-7. Więcej szczegółów na stronie UM Chorzów: http://www.chorzow.um.gov.pl/aktualnosci/1487-konferencja-o-bezpiecenstwie-w-szkole-2805.html

Koncert chóru zza oceanu  

 Parafia Ewangelicko - Augsburska w Chorzowie zaprasza na koncert studenckiego chóru A Cappella z Uniwersytetu Concordia w Nebrasce (USA), który odbędzie się w poniedziałek 27 maja o godz. 18.00 w ewangelickim kościele im. ks. M. Lutra w Chorzowie przy ul. Powstańców 13. Wstęp wolny.

Zespół Mood Time Quintet zagra w parafii ewangelickiej  

 Parafia Ewangelicko — Augsburska w Chorzowie zaprasza na koncert zespołu Mood Time Quintet, który odbędzie się w sobotę 25 maja na tarasie ogrodu parafialnego przy ul. Dąbrowskiego 22. W programie koncertu muzyka z różnych stron świata przy filiżance kawy lub herbaty. W razie niepogody koncert przeniesiony zostanie do sali parafialnej. Wstęp wolny.

 

                                           ZAPOWIEDZI KULTURALNE

Chorzowskie Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3

24.05 godz. 18.00 Dzień Matki z Filharmonią Śląską

25.05 godz. 18.00 Premierowy pokaz filmu „Pozwól kochać, pozwól marzyć”

26.05 godz. 19.00 Dzień Matki z gwiazdami Listy Śląskich Szlagierów Telewizji TVS

28.05 godz. 11.00 i 17.00 Młoda Filharmonia – koncert z okazji Dnia Dziecka

29.05 godz. 10.00 i 12.00 Młoda Filharmonia – koncert z okazji Dnia Dziecka

29.05 godz. 18.00 Koncert z okazji jubileuszu 40-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Tysiąclatki

 

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59

24.05 godz. 10.00 i 11.00 Mała Akademia Jazzu

24.05 godz. 18.00 Starochorzowski Klub Podróżnika – Płonąca Góra…czyli poznaj Egzotyczny Śląsk

25.05 godz. 10.00 Rodzinny Poranek Teatralny

29.05 godz. 9.00 i 11.00 Zabłąkane piosenki – mini opera dla dzieci

 

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6

24.05 godz. 11.00 Warsztaty plastyczne „Sztuka i artyści”

25.05 godz. 15.00 Spotkanie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Razem

26.05 Dzień Matki – koncert Krystyny Giżowskiej

27.05 godz. 17.00 Dzień Rodziny Przedszkola nr 8

29.05 godz. 11.00 Bajka dla dzieci

 

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3  

Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 6 - 27 maja br. na wystawę "Przez kwiatki - malarstwo", autorstwa Aleksandry Rej. Galeria czynna jest pon. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.

 

                                             CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

TVP Katowice – Kronika Miejska Chorzowa 28 maja, godz. 17.35

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć