Uwarunkowania prawne ciążące na przedsiębiorcach świadczących usługi hotelarskie
2013-07-16

Szanowni Przedsiębiorcy świadczący lub zamierzający świadczyć usługi hotelarskie na terenie  Chorzowa,

usługi hotelarskie, a więc „(...) krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych” powinny być świadczone w sposób zapewniający bezpieczeństwo i komfort klientom z nich korzystającym. Krótkotrwałe usługi hotelarskie to usługi, które nie mają celu mieszkaniowego; krótkotrwałość może oznaczać dzień, miesiąc, rok.

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich na terenie Chorzowa:

1)    w obiekcie hotelarskim rodzaju pole biwakowe – przedsiębiorca jest zobowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu i wpis do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chorzów;
2)    w obiekcie hotelarskim rodzaju: hotel, motel, pensjonat, kemping (camping), dom wczasowy, schronisko młodzieżowe, schronisko – przedsiębiorca jest zobowiązany uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju i nadaniu kategorii jak również wpis do ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa Śląskiego;
3)    w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie – przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić ten obiekt do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Chorzów; przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie w obiektach wymienionych wyżej ma obowiązek informowania właściwego organu o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego oraz o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Usługi hotelarskie mogą być świadczone:

- w obiektach hotelarskich, które spełniają wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany, wymagania sanitarne, przeciwpożarowe, budowlane;
- w innych obiektach jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, jak również wymagania sanitarne, przeciwpożarowe i budowlane.  

Prezydent Miasta Chorzów ma prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań, określonych wyżej w stosunku do wszystkich obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Jeżeli obiekt, pozostający poza ewidencją organu dokonującego kontroli, nie spełnia wymagań przewidzianych dla rodzaju i kategorii, do których został zaszeregowany tut. organ kontrolujący zawiadamia organ prowadzący ewidencję obiektu.

Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług hotelarskich niezgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1553) i w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 2166) – ograniczone jest sankcjami wynikającymi z Kodeku wykroczeń w art. 601 § 4.

"§ 4. Kto:  (...)

2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
2a) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,
4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia  podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny."

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przedstawionej wyżej tematyki proszę kontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich – Referat Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć