Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 906
2014-02-06

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
w terminie 6.2 –13.2.2014

13 lutego
godz. 15.30 Komisja Kultury i Sportu

DYŻUR RADNEGO

13.02. (czwartek) w godz. 13.00-16.00, pok. 201
dyżur pełnić będzie radny Adam Trzebinczyk.

6 lutego o godz. 9.00  odbyły się obrady XLI sesji Rady Miasta Chorzów. Radni podjęli następujące uchwały:

1. o zmianie uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na 2014 rok.
2.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Sztygarskiej i Lipińskiej.
3. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic ks. Piotra Skargi, Tadeusza Kościuszki i Katowickiej.
4. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów dla części obszaru gminy położonego w rejonie ulic Kadeckiej i Siemianowickiej.
5. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2014 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
6. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/708/13 Rady Miasta Chorzów z dnia z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
7. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
8. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.
9. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”
10. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.
11. w sprawie szczegółowych warunków ustalania odpłatności za pomoc realizowaną na rzecz osób będących uczestnikami ośrodków wsparcia działających w formach dziennych domów pomocy i środowiskowego domu samopomocy oraz warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za dożywiania oraz tryb ich pobierania.
12. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 –2020”.
13. w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Rozwiń skrzydła”, który realizowany będzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie przez Lidera projektu – firmę Graficom Dariusz Mierzwa z Chorzowa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego w formie niepieniężnej w postaci wynajmu sal ZSO Nr 2 w Chorzowie na potrzeby realizacji projektu.
14. w sprawie realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie projektu „JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.
15. o zmianie uchwały Nr XXXIX/744/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu „Chorzów 60+”.
16. o zmianie uchwały Nr XXXVIII/694/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Chorzów na lata 2008 – 2013.
17.  o zmianie uchwały Nr XXXVIII/694/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chorzów na lata 2008 – 2013.
18. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez miasto Chorzów prawa własności nieruchomości położonych w Chorzowie przy Kanale Suez od Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie.
19. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na rzecz Miasta Chorzów prawa własności lokalu użytkowego nr 2 wraz z udziałem wynoszącym 1152/10000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Rynek 7.
20. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy Placu Piastowskim 18 – 20.
21. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Odległej i Al. Wycieczkowej.

AKTUALNOŚCI

Specjalny kalendarz „ściąga” trafił do chorzowian
Chcąc jak najbardziej ułatwić mieszkańcom Chorzowa dostęp do informacji na temat nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych Urząd Miasta wydał specjalny kalendarz. Zawiera on wszystkie informacje związane z odbiorem śmieci w mieście. Kalendarz składa się z 12 kart, które prezentują kolejne miesiące. Na poszczególnych stronach, obok dni, umieszczono kolorowe symbole wskazujące na wywóz określonych odpadów. Ale nie tylko. Wydawnictwo zawiera takie informacje jak:
-  terminy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych,
-  terminy objazdu Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów – MPZO, który przyjmuje odpady niebezpieczne,
-  terminy i zakres działania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK, gdzie mieszkańcy nieodpłatnie mogą zostawiać wszystkie problematyczne odpady,
-  jak prawidłowo segregować odpady komunalne,
-  adresy aptek przyjmujących przeterminowane leki,
-  terminy odbioru odpadów zielonych,
-  akcyjna zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
-  ciekawostki ekologiczne, itp.
Kalendarz został rozdystrybuowany do mieszkańców. Można też zobaczyć, pobrać i ewentualnie wydrukować  jego elektroniczną wersję:  http://issuu.com/chorzow/docs/kalendarz___mieciowy_2014

Wyróżnienia dla chorzowskich sportowców
Biatlonistka Monika Hojnisz i lekkoatletka Magdalena Gorzkowska to tylko niektóre z chorzowskich sportowców, których zeszłoroczne osiągnięcia zostały docenione. 1 lutego w Miejskim Domu Kultury "Batory" odbył się Bal Sportowca. Po raz siedemnasty wybrano najlepszych ze świata sportu i rekreacji w mieście. Najwybitniejsi, prócz stypendium, otrzymali dodatkowe nagrody.
Nominowani za wybitne osiągnięcia sportowe:
- Magdalena Gorzkowska
- Monika Hojnisz
- Monika Migała
- Magda Rajtor i Wojciech Dackiewicz
Nagrodę otrzymały: Monika Hojnisz i Magdalena Gorzkowska
Nominowani za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej:
- Jacek Bas i Grzegorz Bąk
- Małgorzata Myrcik
- Tadeusz Wolny
- Jan Widera
Nagrodę otrzymał: Tadeusz Wolny.
Nominowani za osiągnięcia w zakresie organizacji sportu i rekreacji w mieście:
- Andrzej Borkowski
- Grażyna Pawnuk
- Andrzej Wolak
- Alina Zawada
Nagrodę otrzymali: Alina Zawada i Andrzej Wolak.
Wręczono także nagrody specjalne. Otrzymali je: Rudolf Bugdoł i pośmiertnie Adam Pecold

ZSM z nowym blokiem i sterylizatornią
31 stycznia w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie, przy ul. Strzelców Bytomskich odbyła się prezentacja sal operacyjnych oraz centralnej sterylizatorni. Na nowych blokach operacje mogą odbywać się całą dobę  i ZSM jako jeden z nielicznych pełni dyżury także nocą. Na konferencji obecni byli, m.in. posłanki Maria Nowak oraz Danuta Pietraszewska, prezydent Miasta Chorzowa Andrzej Kotala oraz przedstawiciele nauki, środowiska medycznego, artystycznego i wielu innych. Prezentacja była jedną z nielicznych okazji, by zobaczyć od środka jak wygląda blok operacyjny oraz centralna sterylizatornia. Wszyscy chętni, musieli założyć specjalne ochronne ubranie. Następnie wraz z oprowadzającymi lekarzami mogli przejść tzw. „traktem operacyjnym” – oglądali sale pooperacyjną czy informatyczną.  Pierwsza potrzebna jest do obserwacji pacjentów po operacjach, a druga do opisywania przebiegu operacji. Wszyscy chętni mogli przejść śluzą, którą pacjenci wwożeni są na blok operacyjny. Następnie zwiedzający udali się do czterech sal operacyjnych oddziałów ortopedyczno - chirurgicznego, chirurgii, okulistyki, ginekologii – położnictwa, w których zobaczyli nowoczesny sprzęt. Na bloku operacyjnym jest także bardzo dobrze wyposażona sala wybudzeń. W drugim miejscu prezentacji, czyli centralnej sterylizatorni, zebrani mogli zobaczyć sprzęt przy pomocy, którego czyszczone są narzędzia używane przez lekarzy do operacji. Dzięki temu nowoczesnemu miejscu, szpital uzyskał europejski standard czystości sal operacyjnych i bardzo niski stopień zakażenia pooperacyjnego.

Chorzowscy sportowcy nagrodzeni
Biatlonistka Monika Hojnisz, akrobaci Magda Rajtor i Wojciech Dackiewicz oraz narciarz Przemysław Kluz to tylko niektórzy z chorzowskich sportowców, których osiągnięcia zostały docenione. 31 stycznia w Urzędzie Miasta odbyło się uroczyste wręczenie nagród i stypendiów sportowych. W tym roku trafiły one aż do 25 najlepszych wyczynowców w mieście. Na wyróżnienia zarezerwowano w budżecie ponad 387 tys. zł. Wysokość stypendium zależy od skali osiągnięć i wynosi od 300 do 1 500 zł miesięcznie. Najlepsi z najlepszych, prócz stypendium, otrzymali dodatkowe nagrody pieniężne.

20 lat na scenie - jubileusz Mirka Jędrowskiego
 „Serca dwa”, „Jo nie wyjada stad” czy „Dzwon Anabergu”– to tylko niektóre z przebojów Mirka Jędrowskiego. 1 lutego chorzowianin obchodził jubileusz 20-lecia pracy artystycznej. Na scenie Chorzowskiego Centru Kultury oprócz jubilata wystąpili zaprzyjaźnieni artyści: Krzysztof Respondek, Jacek Silski, Gang Marcela, Dariusz Niebudek, Mariusz Kalaga, Zespół Diwa. Miejsce uroczystości nie było przypadkowe. Piosenkarz wielokrotnie podkreślał swoje chorzowskie korzenie, a jego koncerty na Krajcoku i Batorym są już częścią lokalnej tradycji. Jego zasługi dla kultury docenił także Prezydent Miasta Chorzowa, który wyróżnił artystę Medalem z wizerunkiem Teodora Kalidego.

Walentynkowy kolaż zdjęć pod Estakadą
Romantyczna kolacja dla dwóch osób w restauracji hotelu „Focus”, zwiedzanie redakcji Dziennika Zachodniego w Sosnowcu, miejskie gadżety – na takie nagrody mogą liczyć ci, którzy wezmą udział w akcji organizowanej przez Urząd Miasta, Chorzowską Strefę Wolontariatu, Młodzieżową Radę Miasta i redakcje Dziennika Zachodniego oraz portalu naszemiasto.pl „Zakochany Chorzów”. By wziąć w niej udział, wystarczy zgłosić zdjęcie zakochanej pary na chorzow.naszemiasto.pl do 8 lutego. Finał? Ogromy kolaż zdjęć zakochanych, chorzowskich par, który będzie można zobaczyć pod Estakadą. To jednak nie koniec: w ramach akcji zostanie zorganizowana wielka impreza pod tytułem „Sami swoi” dla zakochanych i szukających drugiej połówki, która odbędzie się w Starochorzowskim Domu Kultury 15 lutego (start godz. 17). Zdjęcia można przesyłać tu: http://chorzow.naszemiasto.pl/artykul/galeria/walentynki-2014-w-chorzowie-wygraj-romantyczna-kolacje,2143968,t,id.html

Płatniku, skoszystaj z bezpłatnych szkoleń w ZUSie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na szkolenie z nowej wersji PŁATNIKA, które odbędzie się 12 lutego o godzinie 10:00, w siedzibie Oddziału ZUS w Chorzowie. W trakcie szkolenia nasi eksperci krok po kroku przedstawią wszystkie zmiany w oprogramowaniu, odpowiedzą na Państwa pytania, wyjaśnią wątpliwości w zakresie korzystania z programu PŁATNIK. Więcej informacji o szkoleniach na stronie internetowej www.zus.pl, oraz pod numerem telefonu: 32-34 90 704. Ponadto informujemy, że ZUS uruchomił dodatkowy numer telefoniczny dla użytkowników programu PŁATNIK . Pod numerem: 801 401 987, klient będzie mógł uzyskać pełen zakres specjalistycznych porad w zakresie funkcjonalności nowej wersji oprogramowania.

Bezpłatne szkolenia dla mikroprzedsiębiorców
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chorzowie oraz Powiatowy Urząd Pracy zapraszają przedsiębiorców oraz ich pracowników do udziału w projekcie Wsparcie dla chorzowskich mikroprzedsiębiorców Poddziałanie 8.1.1 PO KL.
Czas trwania projektu: 1 grudnia 2013r. - 31 sierpnia 2014r.
Formy wsparcia:
1. Doradztwo wstępne - indywidualne: zagadnienia z zakresu marketingu, promocji, finansów, podatków, źródeł finansowania działalności gospodarczej itp.
2. Szkolenia do wyboru (każde szkolenie 60 godzin):
- Księgowość w mikroprzedsiębiorstwach
- Marketing dla mikroprzedsiębiorstw
- Pozyskiwanie funduszy na rozwój mikroprzedsiębiorstwa
3. Doradztwo końcowe - grupowe
Więcej informacji na: http://chorzow.eu/aktualnosci/2246-bezplatne-szkolenia-dla-mikroprzedsiebiorcow.html

Mieszkańcy Chorzowa otrzymują smsy z informacjami o zagrożeniach, awariach i ...imprezach
Urząd Miasta uruchomił usługę wysyłania bezpłatnych sms-ów z informacjami o tym, co dzieje się w mieście. Dzięki krótkim wiadomościom tekstowym chorzowianie zarejestrowani w bazie na bieżąco są informowani o zagrożeniach, awariach czy wydarzeniach kulturalnych i sportowych. By otrzymywać smsy z informacjami trzeba wysłać jednego smsa na numer telefonu 882 192 000 w treści wpisując: „zapisz mnie” .  W każdej chwili istnieje możliwość zrezygnowania z usługi. Pod ten sam numer należy wysłać sms o treści „wypisz mnie”. SMS systemu Chorzów INFO są darmowe. Mieszkańcy płacą tylko raz, wysyłając smsa rejestrującego w systemie (koszt zgodnie z podstawową stawką operatora). Korzyści dla użytkownika: - otrzymywanie aktualnych informacji o tym co dzieje się w Chorzowie - możliwość właściwej reakcji, zwłaszcza w przypadku informacji o zagrożeniach - rejestrując się, można pełniej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności . Obok strony internetowej urzędu: www.chorzow.eu , profilu na facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na twitterze: https://twitter.com/UMChorzow to kolejna elektroniczna usługa, która umożliwia bezpośredni i szybki kontakt z mieszkańcami i zwiększa dostępność do informacji o mieście.

Dyżur Pełnomocnika Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów i Osób Niepełnosprawnych spotykać się będzie z mieszkańcami Chorzowa:
- w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w każdy wtorek w godz. 11 -13
- w Urzędzie Miasta w Chorzowie przy ul. Rynek 1(Mała Sala Sesyjna) w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 12 – 14.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska informuje, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK znajdujący się przy ul. Bytkowskiej 15 (teren bazy PTS ALBA Sp. z o.o.), działa w pełnym zakresie. Od 8 lipca mieszkańcy Chorzowa mogą dostarczać odpady do punktu bezpłatnie. PSZOK jest czynny w poniedziałek, środę, piątek w godz. 10:00 -18:00 oraz w soboty 10:00 - 16:00.

Harmonogram zbiórki odpadów
Harmonogram zbiórki odpadów dostępny na stronie PTS ALBA z Chorzowa: http://www.chorzow.alba.com.pl/main/index.html

DLA PRZEDSIĘBIORCY

Czy Strefy Ekonomiczne to wciąż szansa dla regionu, konferencja
Prezydent Miasta Chorzów i Izba Gospodarcza Eksporterów i Importerów zapraszają na konferencję branżową: „Czy Strefy Ekonomiczne to wciąż szansa dla regionu? Bilans doświadczeń i perspektywy rozwoju specjalnych stref ekonomicznych w przemysłowych regionach Polski”, która odbędzie się w poniedziałek, 17 lutego 2014 r. w Chorzowie, w kompleksie „Sztygarka” (ul. P. Skargi 34). Rozpoczęcie imprezy planowane jest na godzinę 11.00. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, m.in: Tomasz Tomczykiewicz – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Mirosław Sekuła – Marszałek Województwa Śląskiego oraz eksperci-praktycy: Barbara Kaśnikowska – Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Piotr Wojaczek – Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Rafał Pulsakowski - manager PwC. Konferencja organizowana jest pod patronatem Pricewater Hause Coopers (PwC).  Szczegółowych informacji udziela Referat Promocji w Urzędzie Miasta Chorzów – Tel. 32 416 52 22.

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

Zawody w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Prezydenta
Zapraszamy do udziału w 3. Zawodach w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Puchar Prezydenta Miasta Chorzów - ISTEBNA 2014. Impreza odbędzie się 8 lutego w Istebnej w Ośrodku Narciarskim „Złoty Groń”. Startujący będą mieli do pokonania trasę slalomu giganta w dwóch przejazdach. Rywalizacja będzie przebiegać w 16-stu kategoriach. Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja rodzinna, do której zaliczone zostaną osoby na podstawie wyników indywidualnych. Wszyscy najlepsi mogą liczyć na puchary, dyplomy i nagrody, których łączna pula wynosi ponad 2500 złotych, a sponsorem jest sieć sklepów sportowych Decathlon. Zapisy do zawodów odbywać się będą poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.moris.chorzow.pl. Na uczestników czeka darmowy transport autokarem w dniu zawodów (ilość miejsc ograniczona). Rozpoczęcie zawodów zaplanowano na godzinę 11.00. Biuro zawodów będzie czynne od godziny 9.00. Uczestnicy oprócz udziału w zawodach otrzymają karnet na 2 wjazdy wyciągiem krzesełkowym (kanapa 6-cioosobowa), rabat na karnet narciarski, ciepły posiłek i herbatę. Wpisowe wynosi 40 zł. Organizatorami Pucharu Prezydenta Chorzowa są Urząd Miasta Chorzów oraz Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.moris.chorzow.pl lub pisząc na adres: narty@moris.chorzow.pl – tel. kontaktowy - 32 2411 111.

Serduszkowy zawrót głowy
Z okazji Dnia Zakochanych Muzeum w Chorzowie przygotowało specjalne warsztaty plastyczne pt. "Serduszkowy zawrót głowy". Na zajęciach dzieci i młodzież dowiedzą się kim był św. Walenty i dlaczego uważa się go za patrona zakochanych, wykonają także specjalną kartkę walentynkową. Zajęcia odbywają się od 4 do 14 lutego. Zapisy pod nr tel. 32 241 31 04 wewn. 105. Maksymalna liczba uczestników w czasie jednych zajęć - 25 osób. Wstęp 3 zł od osoby.

Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3
8.02. godz. 16.00 i 19.30 Klimakterium 2, czyli Menopauzy szał – spektakl
9.02. godz. 18.00 Gwiazda – spektakl muzyczny Chorzowskiego Centrum Kultury
10.02. godz. 18.00 Mirek 50 – koncert zespołu Universe
11.02. godz. 19.00 Szczęście – spektakl Lekkiego Teatru Przenośnego
12.02. godz. 19.00 Niegrzeczni 2014 – Gala Finałowa Plebiscytu Telewizji Polsat
13.02. godz. 18.00 Miłosny Kabareton – kabaret Jurki, Joanna Kołaczkowska, kabaret Moherowe Berety

Starochorzowski Dom Kultury ul. Siemianowicka 59
8.02. godz. 15.00 Melodie świata w rytmach karnawału – koncert dla dzieci
11.02. godz. 17.00 Bal przebierańców – Przedszkole nr 17 i 22
13.02. godz. 10.00 Pogodomy o Śląsku? – spotkanie z Markiem Szołtyskiem

Miejski Dom Kultury „Batory” ul. S. Batorego 6
7.02. godz. 18.00 Bal karnawałowy – Gimnazjum nr 8
8.02. godz. 20.30 X Karnawołowy Bal Przebierańców
11.02. godz. 10.00 Klub Rozmaitości Kulturalnych Pegaz – spotkanie
12.02. godz. 15.00 Dyskoteka – Szkoła Podstawowa nr 34

Miejska Galeria Sztuki MM, ul. Sienkiewicza 3
Miejska Galeria Sztuki MM zaprasza w dniach 3 – 24.02 na wystawę Grzegorza Skrzypka „Koniostwory”. Galeria czynna jest pn. - pt. w godz. 10.00 - 18.00. Wstęp wolny.


ZAPOWIEDZI SPORTOWE

Hala MORiS, ul. Dąbrowskiego 113
8.02. godz. 16.00 KPR Ruch Chorzów – Jelenia Góra PGNiG – superliga piłki ręcznej


CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy mieszkańców do odwiedzania naszej strony internetowej www.chorzow.eu, profilu na Facebooku www.facebook.com/umchorzow i konta na Twitterze https://twitter.com/UMChorzow

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć