Rokowania lokalu po dawnym kinie Pionier
2014-03-13

Prezydent Miasta Chorzów ogłasza jako współwłaściciel w udziale wynoszącym 12/20 części oraz jako prowadzący cudze sprawy bez zlecenia (na podstawie art. 752 k.c.) w udziałach wynoszących 3/20 i 1/4 części - rokowania na wydzierżawienie na okres 20 lat części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Chorzowie przy ul. Powstańców 1 i 1a, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 3463/207 o powierzchni całkowitej 1406 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00000254/9, administrowanej przez Zakład Komunalny „PGM”.

 Dzierżawie podlegać będzie lokal użytkowy nr 4 po dawnym kinie „PIONIER” usytuowany w budynku położonym przy ul. Powstańców 1a o powierzchni użytkowej wynoszącej 776,38 m2 i pomieszczenia strychowe o powierzchni 250,87 m2 wraz z przynależnym gruntem.

 Wyjściowy czynsz dzierżawny do rokowań wynosi: 5.151,09 w stosunku miesięcznym

Zaliczka wynosi: 12.360,- zł

Sposób zagospodarowania: cele gastronomiczno - usługowe

Lokal nie jest przedmiotem żadnych obciążeń ani zobowiązań.

Miesięczny czynsz dzierżawny osiągnięty w rokowaniach zostanie powiększony o należny podatek VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.).

Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego może ulegać zmianie w terminach nie krótszych niż 1 rok.

Zmiana wysokości czynszu uwzględniać będzie również wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Czynsz płatny będzie z góry w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca.

Zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy uczestnicy rokowań winni wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 24.04.2014r. na konto: Urząd Miasta Chorzów Miasto Na Prawach Powiatu, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, ING Bank Śląski S.A. Nr 75 1050 1214 1000 0010 0000 3671. Datą dokonania wpłaty zaliczki jest data uznania rachunku bankowego Miasta. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba ustalona jako dzierżawca bez usprawiedliwienia nie stawi się do podpisania umowy w miejscu i terminie, określonym w zawiadomieniu.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach zawierające między innymi koncepcję zagospodarowania i adaptacji lokalu z możliwością jego nadbudowy, termin jej realizacji i proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań oraz stosowne oświadczenie (do pobrania w pokoju 429) i dowód wpłaty zaliczki - zgodnie z § 111 regulaminu postępowania w sprawach o sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz użytkowanie, wydzierżawienie i najem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Miasta Chorzów winno być złożone:

do dnia 24 kwietnia 2014 roku do godziny 16:00 w pokoju 425 (IV piętro)

w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Prezydenta Miasta, z podaniem imienia, nazwiska, nazwy lub firmy i adresu lub siedziby zgłaszającego oraz adresu nieruchomości objętej rokowaniami.

Rokowania odbędą się w dniu 29 kwietnia 2014 roku o godzinie 11:00 w gmachu Urzędu Miasta Chorzów,                ul. Rynek 1, II piętro, sala 236.

Ogłoszenie niniejszych rokowań następuje z uwagi na zakończenie wynikiem negatywnym I przetargu wyznaczonego na dzień 14.01.2014r. i II przetargu wyznaczonego na dzień 11.03.2014r.

Niezbędne dokumenty oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Rynek 1 w pokoju 429,    tel. (32) 416-50-00 wew. 387.

Ogłoszenie o rokowaniach dostępne jest również na stronie internetowej Miasta pod adresem www.chorzow.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.chorzow.eu.

Prezydentowi Miasta lub upoważnionej przez niego osobie przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania dzierżawcy nieruchomości.

Prezydent Miasta ma prawo odwołania rokowań z ważnych powodów.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć