Konkurs na przestrzeń w rejonie Rynku - pytania i odpowiedzi
2014-07-04

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. Czy załącznik nr 5 jest gdzies do ściągnięcia? Nie ma go na stronie.

Załącznik Nr 5 – inwentaryzacja fotograficzna w formie cyfrowej będzie dostępny w terminie późniejszym (ok. 12 lipca). Na etapie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu nie jest niezbędny.

2. Czy można gdzieś zadawać oficjalne pytania?

Zgodnie z Rozdziałem VI Regulaminu Konkursu porozumiewanie się z Organizatorem konkursu możliwe jest tylko drogą listowną, lub internetową na adres mailowy Sekretarza Konkursu: szeja_a@chorzow.eu
Wszystkie wyjaśnienia, odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany regulaminu przekazywane będą zespołom zgłaszającym się do konkursu i biorącym w nim udział na stronie internetowej Organizatora, a zespołom dopuszczonym do konkursu drogą internetową na dostarczone adresy do korespondencji.

3. W regulaminie jest mowa o załącznikach Z2 i Z3, czy to jest pomyłka? Chodziło o załączniki W2,W3

W Rozdziale VII ust.1 pojawił się błąd literowy. Chodzi oczywiście o załączniki W2 i W3. Skorygowany Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.chorzow.eu

4. W którym konkretnie miejscu umieścić 6 cyfrowy numer anonimowy?  Na wszystkich załącznikach (W1,W2,W3)? + portfolio A3

Sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą należy umieścić na każdym z załączników zgłoszeniowych oznaczonych literą W.

5. Czy w portfolio (A3) mogą znajdować się inne, starsze projekty których nie uwzględniono w tabeli w załączniku W1 str. 2?

W portfolio mogą znaleźć się również starsze projekty według uznania autorów.

6. Czy wszystkie projekty z tabeli w załączniku W1 str. 2 muszą być w portfolio (A3)?

Nie.

7. Wnoszę o odstąpienie od wymogu przedstawienia wykazu prac projektowych z okresu ostatnich trzech lat (tabela 2) na rzecz wymogu bezterminowego, lub zdecydowanego wydłużenia tego terminu (np. 10 lat) Uzasadnienie: W okresie ostatnich trzech lat ilość inwestycji w przestrzeniach publicznych jest stosunkowo niewielka, stąd ograniczenie okresu referencyjnego ogranicza tym samym możliwość udziału części projektantów, np. autorów dużych, wieloletnich przedsięwzięć ze szkodą dla jakości konkursu.

W związku z powtarzającymi się pytaniami dot. okresu wykonania prac, o których mowa w Rozdziale VII, załączonych do wniosku zgłoszeniowego, przyjmuje się okres 10 lat. Skorygowany załącznik W1 znajduje się na stronie internetowej www.chorzow.eu

8. Czy zeszyt  prezentujący wybrane prace zespołu (członków zespołu) w postaci rysunków, zdjęć, wizualizacji, krótkich opisów w formacie A3 - ma prezentować tylko prace z ostatnich 3 lat (taka informacja jest w tabelce będącej załącznikiem załącznikiem Nr W1 str.2  Natomiast w regulaminie nie ma takiego wymogu, że prace nie mogą być starsze niż 3 lata. Prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedź jak do pytania nr 7.

9. Czy projekty pokazane w zeszycie graficznym załączonym do wniosku mają być takie same jak te wymienione w tabeli nr 2?

Tak. Przedstawione w formie graficznej, wybrane własne prace powinny być wymienione w tabeli nr 2 załącznika W1. W tabeli również mogą się znaleźć własne opracowania, które nie „zmieściły się” w portfolio.

10. Czy projekty prezentowane w zeszycie mają jakieś ograniczenia czasowe (np. wykonane w ostatnich trzech latach)?

Tak. Załącznik Nr W1 tabela 2 stawia ograniczenie 10 lat przed upływem terminu składania wniosku.

11. Wydaje mi się, iż ograniczenie w konkursie dla zespołów do przedstawienia prac z ostatnich 3 lat jest cokolwiek niestosowne i niewłaściwe (patrz załącznik nr W1) i jest synonimem przetargu publicznego ubranego tylko w sztafaż konkursu. Pozostawiając ten zapis negujecie możliwość uczestnictwa nierzadko bardzo doświadczonych grup architektów, których działalność w okresie ostatnich 3 lat była mniejsza bądź skoncentrowana na dużym temacie projektowym - to naprawdę mały okres czasu. W tej sprawie były już toczone rozmowy z Panem Prezydentem Miasta Chorzowa. Podczas tych spotkań wtedy padła deklaracja iż postara się zwrócić na to uwagę - i jako jeden z elementów podał właśnie kwestię konkursów - przywołując również ww konkurs jako element który ma pokazać inne podejście do tego tematu. A ja czytam ten zapis i już nie rozumiem Państwa działania... Jeżeli zależy Państwu na pozyskaniu najlepszych prac to wnoszę o zniesienie tego niezrozumiałego ograniczenia. Portfolio ma pokazywać przecież zakres doświadczenia a nie być ograniczone takimi zapisami. To w moim rozumieniu jest uwłaczające dla idei tego zawodu, bazującego z jednej strony na olbrzymiej kreatywności a z drugiej na wieloletnim (a nie trzy) doświadczeniu zawodowym - zwłaszcza w obliczu tak szerokiej dyskusji jaka toczy się w środowisku zawodowym odnośnie takich zapisów.

Okres, o którym mowa w Rozdziale VII został wydłużony do 10 lat. Informacja została umieszczona w odpowiedzi na pyt. 7 z dnia 7 lipca.

12. Przygotowuję wniosek kwalifikacyjny do konkursu. występujemy jako spółka z o.o.. Mam zetem pytanie: Czy pkt. „Ja niżej podpisany” wpisuję dane osoby fizycznej jako lidera nie podając danych firmy? Jako członków zespołu wpisuję wszystkie osoby uczestniczące w zadaniu?? (dot. załącznika W1)

W tym przypadku zgłaszający wpisuje: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres firmy, adres mailowy do korespondencji.

13. Czy w polu „Działając w imieniu” wpisuję nazwę spółki, podpisuję jako prezes i załączam pełnomocnictwo wystawione przez członków zespołu dla prezesa? (dot. załączników W2 i W3)

Nie. W tym wypadku w imieniu zespołu powinien występować architekt – lider Zespołu chyba, że tym liderem jest prezes spółki.

14. W regulaminie konkursu jest mowa o stronie tytułowej i końcowej zeszytu prezentującego wybrane prace zespołu, czy oprócz sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej strony te mają szczególne wytyczne co ma się na nich znaleźć?

Na stronie tytułowej powinna znaleźć się informacja o zawartości zeszytu np. „Portfolio – wybrane prace” i liczba rozpoznawcza. Organizator nie stawia tu ograniczeń, za wyjątkiem elementów umożliwiających identyfikację zgłaszającego. Na stronie końcowej nie powinno być żadnych napisów.

15. Zastanawia mnie również czy możliwe jest zachowanie anonimowości przy składaniu zeszytu zawierającego ogólnie znane projekty?

Zdaniem Organizatora jest to możliwe. Zgłaszający może przedstawić prace wcześniej nie publikowane.

16. Czy o kwalifikacji zespołów do konkursu decyduje wyłącznie ocena anonimowego zeszytu (portfolio) przez jury, czy informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym również mają na to wpływ? Rozdział VIII punkt 3 mówi, że każdy z członków Sądu Konkursowego może przyznać 6 pracom punktację w skali od 1 do 10. Zapis jest niejasny. Na etapie dopuszczenia zespołów sędziowie oceniają zeszyty portfolio zawierające z reguły wiele prac projektowych uczestników konkursów. Czy sędziowie mogą przyznać punkty wyłącznie 6 zespołom? Czy nie lepiej byłoby, gdyby sędziowie przyznali punkty o 1 do 10 wszystkim zgłaszającym się zespołom? W sytuacji, gdy złożonych zostanie kilkadziesiąt wniosków nadawanie punktów wyłącznie 6 pracom przez każdego z sędziów może prowadzić do powstania dużego błędu statystycznego.

Wszystkie portfolio złożone w ramach zgłoszenia do udziału w Konkursie będą oceniane przez każdego z członków Komisji Kwalifikacyjnej w skład, której wejdą członkowie Sądu Konkursowego. Organizator – Prezydent Miasta Chorzów przydzielił Sądowi zadania, między innymi kwalifikację uczestników (rozdział V ust.4 pkt 2 Regulaminu). Każdy członek Komisji może przyznać od 1 do 10 punktów każdej ze złożonych prac. Do udziału w konkursie zostanie zaproszonych 6 uczestników (zespołów), którzy otrzymają największą ilość punktów.

17. Jaki cel ma ukrywanie tożsamości autorów w portfolio? Przy pomocy internetu można zidentyfikować każdego z autorów w ciągu chwili na podstawie informacji zawartych w zeszycie? Biorąc pod uwagę, że jury to architekci zainteresowani ostatnimi realizacjami przestrzeni publicznych, większość zespołów zostanie rozpoznana po swoich projektach bez sprawdzenia.

W przypadku rozpoznania autorów pracy, członkowie Komisji zobowiązani są do nie informowania innych członków Komisji o autorstwie. Organizator zakłada, że do zamkniętej części konkursu zostaną wybrane zespoły zgodnie z najlepszą wiedzą i dobrą wolą Komisji Kwalifikacyjnej.

18. Czy kwoty nagród zawierają podatek VAT?

Tak. Wysokość nagród jest kwotą brutto.

19. W zgłoszeniu należy załączyć wykaz prac podobnych wykonanych przez członków zespołu w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Czy wykaz prac projektowych ma obejmować projekty zrealizowane? Czy mogą być to również prace, które brały udział w konkursach lub prace uniwersyteckie?

W rozdziale VIII jest mowa o zaprezentowaniu wybranych własnych prac zespołu (lub poszczególnych jego członków) zgłaszającego się do konkursu. Zgłaszający przedstawia swoje najciekawsze prace (projekty) realizacyjne, konkursowe, koncepcyjne, studialne, lub inne uważane za ciekawe i inspirujące rozwiązania.

20. Czy do konkursu może zgłosić się osoba z tytułem architekta krajobrazu: mgr inż. arch. kraj., absolwenta Wydziału Architektury PK?

Rozdział II ust.1 Regulaminu nie przewiduje udziału architekta krajobrazu. Można złożyć wniosek o dopuszczenie i uczestniczyć wyłącznie w zespole, w którym co najmniej jeden uczestnik będzie absolwentem II stopnia kierunku studiów architektura i urbanistyka z tytułem mgr inż. arch.

21. Czy przygotowywany zeszyt (strony graficzne) prezentujące wybrane prace zespołu mają dotyczyć wyłącznie tematów jak w zgłoszeniu (zał. NR W1 tabela 2) tj. podobnych realizacji jak przedmiot konkursu czy również mogą to być inne wybrane realizacje/projekty biura?
Wszystkie prace przedstawione w formie graficznej powinny dotyczyć prac związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej.

22. Czy absolwent kierunku ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU z tytułem zawodowym MGR  INŻ. ARCH. KRAJ. Może samodzielnie wziąć udział w konkursie?
Odpowiedź zawarta w pyt 20.

23. Czy prace wymienione w zał. W1, tab. 2  określone jako podobne musza być pracami zrealizowanymi?
Nie. Zgłaszający przedstawiają swoje najciekawsze prace (projekty) realizacyjne, konkursowe, koncepcyjne, studialne, lub inne uważane za ciekawe i inspirujące rozwiązania.

24. Czy zespoły absolwentów studiów II stopnia mogą wymienić jako prace podobne w w zał. W1, tab. 2, prace wykonane w trakcie studiów jako projekty kursowe?
Tak. Zgłaszający przedstawia swoje najciekawsze prace (projekty) realizacyjne, konkursowe, koncepcyjne, studialne, lub inne uważane za ciekawe i inspirujące rozwiązania. (rozdz. VIII regulaminu).

25. Powierzchnia opracowania to ma być powierzchnia terenu czy powierzchnia użytkowa?
Granice opracowania zostały pokazane na załączniku Nr 4 i dotyczą terenu. Należy jednak pamiętać, że przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej i programowo-przestrzennej. Zadaniem Uczestników jest przedstawienie nowego sposobu zagospodarowania tej przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem przebudowy Rynku. Celem ożywienia przestrzeni oczekiwane jest pokazanie struktury oraz nowych sposobów użytkowania budynków i działek przylegających do przestrzeni objętej konkursem. To, co będzie się działo (i "jak" się będzie działo) w tych budynkach, warunkuje funkcjonowanie obszaru.

26. Proszę o wyjaśnienie: większość państwowych /to ważne/ uczelni wyższych prowadzi kierunek "Architektura" w specjalności "architektura i urbanistyka" lub bez specjalności, nadając dyplomy w zakresie "Architektura". /specjalności nie są wpisywane/ czy jest to więc tożsame z wymogiem konkursu ażeby przynajmniej jeden z członków zespołu legitymował się dyplomem "architektury i urbanistyki?
Dyplom w zakresie „architektury” odpowiada wymaganiom Organizatora.

27. Czy do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji kształtowania przestrzeni publicznej w rejonie Rynku w Chorzowie należy zamieścić kserokopię dowodów osobistych uczestników występujących wspólnie? Czy wymienione kserokopie jak i kserokopia ukończenia studiów na kierunku architektura i urbanistyka powinny zostać podpisane jako zgodność z oryginałem?
Regulamin nie wymaga dołączania do wniosku kopii dokumentów tożsamości, dyplomów i innych zaświadczeń.

28. Czy pisząc "wykaz najważniejszych prac projektowych wykonanych w ostatnich latach" mają Państwo na myśli także złożone prace konkursowe, które nie zostały nagrodzone?
Tak. Swoje najciekawsze prace (projekty) realizacyjne, konkursowe, koncepcyjne, studialne, lub inne uważane za ciekawe i inspirujące rozwiązania.

29. W jaki sposób należy zaznaczyć współautorstwo innych osób w wykazie prac projektowych, które nie biorą udziału w tym konkursie.
Należy dopisać: ..... z zespołem, lub ...... współautor.

30. W związku z chęcią przystąpienia do konkursu „Koncepcja kształtowania przestrzeni publicznej w rejonie Rynku w Chorzowie”  prosimy o  przesłanie aktualnego regulaminu konkursu wraz załącznikami.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Chorzów www.chorzow.eu

31. Co oznacza ograniczenie kwoty przeznaczonej na nagrody?
W przypadku złożenia prac konkursowych nie spełniających oczekiwań zamawiającego Sąd Konkursowy może nie przyznać którejś z nagród, lub zaproponować inne rozdysponowanie wysokości nagród. (np. dwie drugie nagrody).

32. Z warunków konkursu wynika 2 etapowość przyjętych rozwiązań projektowych. Niewątpliwie decydującym jest etap docelowy. Jak zamawiający wyobraża sobie komunikacje docelową (bez estakady) w mieście i jakie materiały wyjściowe w tym zakresie Zamawiający udostępni dla wariantu docelowego.
Konkurs ma charakter koncepcyjny – studialny i dotyczy zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół Rynku. Prace konkursowe mają uwzględnić możliwość etapowania realizacji projektu z estakadą i późniejszej kontynuacji tego projektu - bez estakady . Prace konkursowe nie muszą rozstrzygać rozwiązań komunikacyjnych wykraczających po za granice opracowania urbanistycznego. To nie jest przedmiotem konkursu.

33. Czy ilość projektów, które możemy zamieścić na 5 planszach A3 ograniczona jest ilością miejsc w tabeli nr 2? Przykładowo może się tam znaleźć więcej niż 7 projektów?
Tabela 2 może być rozwinięta – w miarę potrzeb.

34. Czy zgłoszenia można dokonać drogą email, jeśli nie to czy liczy się data
stempla pocztowego czy dotarcia przesyłki listowej?
Nie przewiduje się złożenia wniosku w wersji elektronicznej. Liczy się data dostarczenia zgłoszenia do siedziby organizatora tj Urzędu Miasta Chorzów.

35.Zwracam się z pytaniem, czy istnieje możliwość zapoznania się z treścią umowy, którą zgodnie z punktem 6. rozdziału III Regulaminu mają podpisać wybrani Uczestnicy z Organizatorem?
Projekt umowy o której mowa w punkcie 6 rozdziału III Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej – jako załącznik Nr 8


36.Jaka jest podstawa prawna konkursu? Ustawa o zamówieniach publicznych; regulamin SARP... inne?
Konkurs został ogłoszony na podstawie art. 919 Kodeksu Cywilnego jako przyrzeczenie publiczne.

 

 

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć