Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa
2015-09-10

Załącznik do Zarządzenia Nr OR / 169   / 2015 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 19 sierpnia 2015r.


Regulamin przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa


§1
Prezydent Miasta Chorzów przyznaje corocznie nagrody specjalne za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej Chorzowa, zwane dalej „nagrodami”.

§2
Nagrody  otrzymać mogą organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, które prowadzą wyróżniające się działania  w zakresie realizacji polityki społecznej Chorzowa zmierzające w szczególności do:

1.    Realizowania inicjatyw  aktywizujących osoby i rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
2.     Aktywizowania osób starszych, osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa
w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym czy artystycznym,
3.    Realizacji przedsięwzięć z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów społecznych, których celem jest niedopuszczenie do wykluczenia społecznego osób  lub rodzin nim zagrożonych,
4.     Mobilizacji środowisk lokalnych do samopomocy w rozwiązywaniu problemów społecznych,
5.     Propagowania kompleksowego rozwiązywania problemów społecznych Chorzowian.

§3
Nagrody mogą być przyznawane w następujących kategoriach:
1.    indywidualnej
2.    zespołowej – dla zespołu osób, instytucji lub organizacji społecznych działających w obszarze polityki       społecznej Chorzowa.

§4
Nagrody przyznawane są w formie honorowej - laureaci otrzymają rzeźbę autorstwa Gerarda Grzywaczyka.  

§5
1.    Termin składania wniosków o przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki
społecznej Chorzowa jest corocznie ustalany przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
(w 2015r. do 12 października)
    Po jego ustaleniu treść regulaminu podawana jest do publicznej wiadomości w :
-    prasie lokalnej,
-    siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym do wywieszania ogłoszeń,
-    stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
2.    Wniosek o przyznanie nagrody należy przygotować zgodnie z załącznikiem niniejszego regulaminu
i złożyć  w ww. Wydziale Urzędu Miasta Chorzów lub nadesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Chorzów Wydział Polityki Społecznej  ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów.            
3.    Wniosek powinien zawierać wszystkie wymagane w nim informacje oraz posiadać określone załączniki ( zgodnie ze wzorem ).
4.    Wzór  wniosku  dostępny jest w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów oraz Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka:www.bip.chorzow.eu/ Prezydent Miasta /Zarządzenia Prezydenta Miasta)

§6
1.    Dla danej edycji konkursu Prezydent Miasta Chorzów powołuje Komisję Nagród, która opiniuje
wnioski z kandydaturami.
2.    Komisji przewodniczy Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów ds. Społecznych.

§7
1.    Wyboru laureatów nagród  Komisja dokonuje kolegialnie, w drodze głosowania. W sytuacji równej ilości głosów „za” i przeciw” głos decydujący i rozstrzygający należy do Przewodniczącego Komisji.
2.    Z posiedzenia Komisji przygotowywany jest protokół w formie pisemnej.

§8
Prezydent Miasta Chorzów zatwierdza wybór laureatów nagrody po zapoznaniu się z protokołem przygotowanym z posiedzenia prac Komisji Nagród.

§9
Nagrody zostaną wręczone podczas obchodów Dnia Pomocy Społecznej.

§10
Dodatkowe informacje nt. konkursu można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć