Ogłoszenie o konsultacjach 20.10 - 3.11 II
2016-10-20

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz U. z 2016r., poz. 239 z poz. zm.) Prezydent Miasta Chorzów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu aktu normatywnego

1.    Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy na 2017 rok Miasta Chorzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.    Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

20 października do 3 listopada 2016r.  

3.    Dostępność projektu:

Treść konsultowanego aktu dostępna jest:

1) w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów http://www.chorzow.eu/bip

2)    w formie papierowej:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

w następujących komórkach Urzędu Miasta Chorzów:

Wydział Polityki Społecznej w pok. nr 225 (2 piętro);
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki w pok. nr 311 i 311a (3 piętro);

4.    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów (pok. 225, 226),
tel. 32 41 65 226 wew.256,
e-mail: ps@chorzow.eu

5.    Sposób wnoszenia uwag i opinii:

1)    Opinie i uwagi należy wyrażać w formie pisemnego stanowiska zawierającego
w szczególności:
a)    odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jego jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian
i uzasadnieniem do nich;
b)    pełną nazwę organizacji, adres siedziby, nr wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego organizacji, dane osób zgłaszających, w tym dane kontaktowe.    

2)    Uwagi i opinie, o których mowa w pkt.1 w formie papierowej lub/i elektronicznej należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej, na adres oraz w terminie jak podane wyżej.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć