Biuletyn Informacyjny UM Chorzów nr 829
2012-08-03

RADA MIASTA

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA
2.08 - 9.08.2012

W tym terminie nie ma posiedzeń komisji

DYŻURY RADNYCH

9.08.2012 r. (czwartek) 13.00-16.00 pok. 201
Tomasz Krawczyk


24. SESJA RADY MIASTA
26 lipca odbyło się posiedzenie XXIV Rady Miasta.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Chorzów z 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały z 25 sierpnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.
Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta ds. społecznych tłumaczył, że ze względu na blokadę systemu rejestracyjnego, a przez to brakiem możliwości zarejestrowania działu farmacji przez Śląski Instytut Matki i Noworodka Sp. z o.o. w Katowicach, nie będzie możliwości przejęcia kontraktu na prowadzenie oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodkowego 1 sierpnia br. Zaznacza, że w związku z powyższym konieczna jest zmiana daty wejścia w życie uchwały Rady Miasta Chorzów z 31 maja 2012 r. tak aby weszła w życie z 1 października 2012 r.
Podjęto także uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Chorzów z 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest miasto Chorzów. Zastępca prezydenta ds. społecznych  tłumaczył, że chcąc zastosować zasady analogiczne do tych, które określa ustawa o gospodarce nieruchomościami w zakresie oddawania w dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres do lat 3, konieczne jest wprowadzenie proponowanej zmiany w uchwale z 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest miasto Chorzów. Obecne jej brzmienie wyklucza taką możliwość i nakłada obowiązek stosowania postępowania przetargowego.


WYDARZENIA

 
CHORZÓW CHCE ODZYSKAĆ RZEŹNIĘ
Prezydent Chorzowa  skierował  do Wojewody Śląskiego pismo z prośbą  o wydanie zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie /do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa/  – nieruchomości  położonej przy ulicach Krakusa 3-3a i Towarowej. Na przedmiotowym terenie usytuowane są m.in. obiekty dawnej rzeźni miejskiej.  Zgoda Wojewody Śląskiego potrzebna jest, aby móc starać się o rozwiązanie prawa wieczystego użytkowania na drodze sądowej.  Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami  Skarb Państwa  reprezentowany przez Prezydenta Miasta może zażądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego terminu, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie.   W dodatku zgodnie z Ustawą o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami  - opieka nad zabytkiem sprawowana jest przez jego właściciela i polega także na zapewnieniu zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie.  W tym przypadku właściciele nie gospodarują nieruchomością w sposób prawidłowy.  Urząd Miasta Chorzów a także Śląski Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków podejmował wielokrotnie działania mające na celu zobligowanie właścicieli budynków do zabezpieczenia obiektów i ich wyremontowania. Niestety działania te nie powiodły się. Obecnie Prokuratura Rejonowa w Chorzowie prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie w/w nieruchomości,  dotyczące m.in. fatalnego stanu technicznego.  W przypadku nabycia nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa, planowane jest jej zbycie na cele zgodne z zapisem w planie zagospodarowanie przestrzennego.
  
 CHORZOWIANKA POBIEGNIE W LONDYNIE
31 lipca br. w małej sali posiedzeń Rady Miasta Chorzów odbyło się spotkanie władz miasta z Magdaleną Gorzkowską - zawodniczką TS AKS Chorzów, przed wyjazdem na igrzyska olimpijskie do Londynu. 31 lipca br. w małej sali posiedzeń Rady Miasta Chorzów odbyło się spotkanie władz miasta z Magdaleną Gorzkowską - zawodniczką TS AKS Chorzów, przed wyjazdem na igrzyska olimpijskie do Londynu. Zawodniczka przed wyjazdem mówiła m.in. o formie wszystkich dziewcząt startujących w sztafecie.
- Na razie nie ma stresu i do występu podchodzimy spokojnie. Emocje pojawią się pewnie tam na miejscu, ale nastroje mamy bojowe i zrobimy wszystko by znaleźć się w finale. Kilka dni temu odbyłyśmy sprawdzian, który pokazał, że jesteśmy w szczytowej formie. Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala pogratulował Gorzkowskiej osiągnięć, a w szczególności wyjazdu na igrzyska olimpijskie. - To wielkie wyzwanie, ale trzymamy kciuki by złoto było w Chorzowie. Magdalenę w sztafecie 4 x 400 najprawdopodobniej zobaczymy sierpnia. Biegaczka ma 20 lat. Jest mistrzynią Śląska w biegu na 200 i 400 metrów. Na Mistrzostwach Polski Seniorek zajęła 4 miejsce w biegu na 400 metrów. W spotkaniu z władzami Chorzowa wzięli udział też inni chorzowscy sportowcy osiągający znaczne sukcesy: miotaczka Aleksandra Kokowska – wielokrotna mistrzyni Śląska i makroregionu oraz Jacek Wierzbicki wielokrotny Mistrz Polski w zawodach dla niesłyszących.

 OSTRZEŻENIE PRZED BURZAMI
W związku z występującymi w ostatnim czasie niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi Wydział Zarządzania Kryzysowego informuje jak zabezpieczyć się przed nadejściem silnych huraganów i wichur oraz burzy, a także jak postępować po ustąpieniu niebezpieczeństwa.
Przed nadejściem wichury:
- poinformuj członków rodziny o nadchodzącym zagrożeniu;
- zabezpiecz swój dom i mienie:
- zamknij okna drzwi i zabezpiecz inne elementy budynku, które mogą ulec zniszczeniu.
- usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodzącym.
- nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów trakcji elektrycznej.
W czasie silnych wiatrów:
- nie wychodź na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne;
 w domu przebywaj z dala od okien i drzwi;
- wyłącz główny wyłącznik prądu – ograniczy to możliwość powstawania pożaru;
- jadąc samochodem zatrzymaj go w możliwie bezpiecznym miejscu;
- nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, drzewami, planszami reklamowymi.
Po przejściu silnego wiatru:
- udziel pomocy poszkodowanym podczas wichury;
-  jeżeli twój dom został zniszczony lub uszkodzony wkraczaj do niego ostrożnie, sprawdź wszystkie instalacje;
- unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych;
-nie usuwaj drzew, które upadły na trakcję elektryczną.
Podczas burzy:
- jeśli spotka Cię burza z dala od domu, znajdź bezpieczne schronienie i pozostań do czasu jej zakończenia. Nie chowaj się pod drzewami. Na otwartej przestrzeni przykucnij i przeczekaj. Burze z reguły nie trwają dłużej niż pół godziny.
Jeśli jesteś w domu:
- zamknij okna, usuń z parterów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom;
Pozostań w nim z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi;
- w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe i hodowlane;
- trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodatkowe baterie;
- mniej włączone radio w celu zapoznania się z podawanymi komunikatami;
- wyłącz z gniazdek wszystkie urządzenia elektryczne oraz anteny;
- jeśli jesteś w samochodzie stań na poboczu i przeczekaj ulewę, unikaj zatrzymywania się pod drzewami, przewodami elektronicznymi itp.
 O wszelkich zdarzeniach, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców informuj służby dyżurne:
- Straży Pożarnej – 998
- Policji – 997
- Pogotowia Ratunkowego – 999
- Pogotowia energetycznego – 991
- Pogotowia gazowego – 992

REMONT NA HAJDUCKIEJ
Do 11 sierpnia potrwa remont w ciągu ul. Hajduckiej w Chorzowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego. Prace związane są z naprawą nawierzchni/elementów uszczelnienia płyt torowiska. W związku z powyższym istnieje potrzeba prowadzenia ruchu pojazdów kołowych jednym pasem ruchu z kierunku ul. Dąbrowskiego, przez skrzyżowanie z ul. Powstańców, do ul. Wolności. Ruch pojazdów szynowych odbywać się będzie bez zmian. Objazdy z kierunku ul. Strzelców Bytomskich i Wolności (od centrum) prowadzone będą:
• do ul. Dąbrowskiego – ul. Wolności i ul. Omańkowskiej,
• w kierunku Chorzowa Batorego – ul. Wolności (rejon skrzyżowania z ul. Bałtycką) i dalej zgodnie z istniejącym oznakowaniem drogowskazowym.
Ze względu na potrzebę prowadzenia objazdu ulicą Omańkowskiej, mając na względzie jej szerokość, na czas prowadzonych prac na całym jej przebiegu wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy (z kierunku ul. Wolności do ul. Dąbrowskiego). Dodatkowo wyznaczono lokalne objazdy wskazujące dojazd mieszkańcom do ul. Omańkowskiej i Wolskiego w związku z zamknięciem wlotu do ul. Omańkowskiej z kierunku ul. Dąbrowskiego oraz potrzebą wprowadzenia nakazu skrętu w lewo u wylotu ul. Powstańców do ul. Omańkowskiej.

WYMYŚL I NAZWIJ BOHATERA KAMPANII INFORMACYJNEJ
Do 31 sierpnia trwają dwa konkursy na bohatera kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, szczególnie w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Celem pierwszego konkursu jest wykonanie prac plastycznych przedstawiających EKO-LUDZIKA, którego „postać” zostanie wykorzystana w prowadzonej na terenie miasta Chorzowa kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, szczególnie w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Celem drugiego konkursu jest nadanie nazwy EKO-LUDZIKOWI, który będzie kojarzony z prawidłowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie
miasta Chorzów.
Nagrodzone prace plastyczne oraz nagrodzona propozycja nazwy dla EKO LUDZIKA, będą wykorzystywane również we wszelkich plakatach informacyjnych, ulotkach bądź broszurach oraz umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Chorzów. Zadaniem konkursów jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chorzów, poprzez rozwijanie wśród dzieci i młodzieży właściwego wzorca zachowań i postaw sprzyjających dbałości o środowisko lokalne, w szczególności zwrócenie uwagi na problemy w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152 poz. 897), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. zmienia dotychczasowy system prawny gospodarki odpadami komunalnymi w gminach.
W związku z przejęciem obowiązku odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, na samorządy zostały nałożone zadania podjęcia nowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, szczególnie w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych. Biorąc pod uwagę powyższe obowiązki, liczę na Państwa zaangażowanie i wzięcie udziału w konkursie, gdyż będzie on stanowił pożyteczną zabawę połączoną z nauką. Szczegóły konkursów zawarte są w dwóch odrębnych Regulaminach.
Informacji udzielają pracownicy Wydziału Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 1, pok.436, nr tel.: (32) 241-12-61 wew. 313.


WYDARZENIA KULTURALNE

Miejski Dom Kultury „Batory”
ul. S. Batorego 6
6-10 .08 godz. 10.00 – 14.00 Magiczne wakacje – Warsztaty Czarnego Teatru

Chorzowski Teatr Ogrodowy - VI sezon
ul. Piotra Skargi 34d
3.08. godz. 21.00 Teatr Montownia (Warszawa) , „Kamienie w kieszeniach” Marie Jones
10.08. godz. 21.00 Stowarzyszenie Teatralne Badów (Badowo Górne), „Błazen Pana Boga” Dario Fo

Miejska Galeria Sztuki „MM”
ul. Sienkiewicza 3
6-27.08. Wystawa „Maciej Mazurek – malarstwo”, wernisaż 6 sierpnia o godz. 17.00, wstęp wolny.


LATO W MIEŚCIE

Starochorzowski Dom Kultury
ul. Siemianowicka 59
30.07-10.08 III turnus półkolonii dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato w mieście”

Muzeum
ul. Powstańców 25
Pozdrowienia z Muzeum w Chorzowie - Zajęcia plastyczne dla najmłodszych. Uczestnicy wykonują pocztówkę wzorowaną na eksponatach XX wiecznych.
Jak dawniej na Śląsku listy pisano – Zajęcia nauki pisma neogotyckiego.
Twórcze pisanie baśni śląskich – Warsztaty dla dzieci, które lubią czytać i opowiadać baśnie.

Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „Serce”
ul. Powstańców 70/3
„Lato z Sercem” do 31.08. W programie: zajęcia dla dzieci w świetlicach, wyjścia do Chorzowskiego Centrum Kultury, Muzeum, Kina Panorama, na basen itp.

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kopalniana 4a
30.07.-10.08. III turnus półkolonii dla dzieci i młodzieży

Uczniowski Klub Sportowy
ul. Lompy 10a
Zajęcia sportowe sekcji bilardowej dla dzieci i młodzieży, organizowane przez cały okres wakacji.

Boisko ORLIK
ul. Kościuszki
4.08. godz. 10.00 Turniej Koszykówki ulicznej


CHORZÓW W MEDIACH

Zapraszamy Mieszkańców do oglądania relacji filmowych na stronie internetowej www.comtv.pl

Zapraszamy do oglądania najważniejszych wydarzeń w mieście z ostatniego tygodnia. www.chorzowianin.pl

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć