Konsultacje: połączenie chorzowskich szpitali
2017-03-10

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz U. z 2016r., poz. 1817 z poz. zm.)

Prezydent Miasta Chorzów
zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające w działalności statutowej podejmowanie działań z zakresu działalności do konsultacji projektu aktu normatywnego
 
1.    Przedmiot konsultacji:
 
Projekt uchwały w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. Dr Edwarda Hankego z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie.
 
2.    Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 13 marca  - 27 marca 2017r.  
 
3.    Dostępność projektu:

Treść konsultowanego aktu dostępna jest:
1) w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów http://www.chorzow.eu/bip
2)     w formie papierowej:
  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
  w Wydziale Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej Urzędu Miasta Chorzów w pok. nr 317 (3 piętro).
 
4.    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Wydział Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej Urzędu Miasta Chorzów
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów (pok. 215, 317),
tel. 32 41 65 215 w. 149, 306
e-mail: za@chorzow.eu
 
5.    Sposób wnoszenia uwag i opinii:
 
1)   Opinie i uwagi należy wyrażać w formie pisemnego stanowiska zawierającego w szczególności:
a)  odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jego jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i uzasadnieniem do nich,
b)   pełną nazwę organizacji, adres siedziby, nr wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego organizacji, dane osób zgłaszających, w tym dane kontaktowe.    
 
2)   Uwagi i opinie, o których mowa w pkt.1 w formie papierowej lub/i elektronicznej należy kierować do Wydziału Polityki  Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej,     na adres oraz w terminie jak podano wyżej.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć