Program "Razem"
2017-10-23

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

Miasto Chorzów poprzez Wydział Polityki Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz powołany przez Prezydenta Miasta Zespół Interdyscyplinarny przystępuje do realizacji programu pn. „Razem”, na który otrzymało dotację w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Celem projektu: „RAZEM” jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez realizację priorytetu: Zwiększenie dostępności do działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działaniami są objęte różne grupy odbiorców. Tym razem, poza instytucjami realizującymi procedurę Niebieska Karta,  planuje się zintensyfikować działania na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz osoby starsze i niepełnosprawne.

Planuje się przeprowadzić następujące szkolenia warsztatowe:


1.    Procedura „Niebieska Karta” w ochronie osób starszych i niepełnosprawnych.


Pomoc kierowana do osób starszych i niepełnosprawnych musi mieć na celu przede wszystkim ochronę przed doświadczaniem przemocy oraz wsparcie szczególnie od pracowników bezpośrednio podejmujących pieczę nad tymi osobami. Innym wymiarem jest konieczność przeszkolenia kadry tak by jej działania nie stały się przyczyną wtórnej wiktymizacji dla podopiecznych. Takie treści jak: czym jest starość i niepełnosprawność; wykluczenie społeczne osób starszych; zjawisko przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych ale i równie ważne: charakterystyka opiekuna, rola przedstawicieli służb oraz aktywizacja i edukacja osób starszych i niepełnosprawnych przyczynią się  do wzmocnienia kompetencji zawodowych  osób realizujących  usługi opiekuńcze a także rozwój oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na osoby starsze i niepełnosprawne  dotknięte przemocą w rodzinie. Planuje się realizację 2 edycji 6 godzinnych szkoleń dla pracowników socjalnych opiekunów, osób starszych i niepełnosprawnych, opiekunów Domów Dziennego Pobytu i Domów Pomocy Społecznej.

 

2.    Tworzenie i wspieranie funkcjonowania grup samopomocowych dla osób starszych   i niepełnosprawnych.


W pracy z taką grupą klientów istotne są nie tylko usługi świadczone przez specjalistów, ale także odwołanie się specjalistów do potencjału samopomocowego.  Grupy samopomocowe w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie mogą znacznie wpłynąć na jakość życia osób doświadczających przemocy z tej grupy odbiorców. Planuje się by specjaliści Zespołu Interdyscyplinarnego spotkali  się z  kilkoma różnymi grupami samopomocowymi działającymi w ramach działalności Klubów Seniora czy stowarzyszeń na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem tych spotkań będzie uświadomienie i uwrażliwienie na specyfikę doznawanej przemocy w rodzinie osób starszych i niepełnosprawnych oraz  wprowadzenie tej tematyki do organizowanych spotkań. Planuje się, by każda z grup otrzymała materiały informujące czym jest przemoc i jakie mogą być jej formy wobec osób starszych i niepełnosprawnych, informatory gdzie szukać pomocy. Ze strony członków Zespołu Interdyscyplinarnego gotowość do udziału w tych spotkaniach w zależności od zgłaszanej potrzeby. Takie działanie będzie w naszym mieście działaniem innowacyjnym ale dążyć będziemy by stało się ono dobrą praktyką realizowaną w Chorzowie. Planuje się także zorganizowanie , w ramach spotkań grup samopomocy, wyjścia do wybranych instytucji kultury itp.

 

3.    Szkolenie dla członków grup roboczych.


Dla zwiększenia efektywności i współpracy instytucji szkolenie planuje się dla różnych grup zawodowych będących członkami grup roboczych. Szkolenie wpłynie na:
- rozwój działalności grup roboczych,
- zintegrowanie pracowników wszystkich służb pracujących w danym terenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wzmocnienie kompetencji pracowników zajmujących się pomaganiem
i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
Planuje się dwie edycje 8 godzinnych warsztatów dla  członków grup roboczych. Warsztaty te wpłyną  na ujednolicenie podejmowanych działań i uściślenie interdyscyplinarnej współpracy.   

 

4.    Program profilaktyczno - edukacyjny dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach w Punkcie Opieki nad Dzieckiem.


Zajęcia dla dzieci i młodzieży, których celem jest wzmocnienie pewności siebie, kompetencji w radzeniu sobie ze stresem i presją rówieśniczą a także pozyskanie podstawowej wiedzy o przemocy w rodzinie połączone z 2 lub 3 dniowym wyjazdem integracyjnym z pewnością przyczynią się do zwiększenia świadomości i umiejętności reagowania na wszelkie formy przemocy. Na uwagę zasługuje fakt możliwości wzięcia przez uczestników w atrakcyjnych alternatywach spędzania czasu wolnego przyczyni się, w pewnym stopniu, do niwelowania różnic społecznych.

 

5.     „Program Wzmacniania Rodziny”


Program został zgłoszony do systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego i został oceniony jako spełniający standardy na II poziomie – DOBRA PRAKTYKA. Planuje się objąć programem od 6 do 10 rodzin. Program jest przeznaczony dla rodziców i dzieci w wieku 10 – 14 lat i skierowany jest do rodzin, które muszą wzmocnić swoje umiejętności wychowawcze, sprawowanie właściwej kontroli nad dzieckiem oraz dla młodzieży potrzebującej wiedzy na rzecz doskonalenia swoich umiejętności interpersonalnych i indywidualnych.

 

6.     Superwizja członków grup roboczych.


Superwizja sprzyja standaryzacji procedur realizowanych w grupach roboczych, wzmocnienie kompetencji członków grup roboczych. Systematyczne spotkania superwizyjne wpływają zarówno na poprawę efektywności pracy jak i przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu. Planowane działania ukierunkowane są przede wszystkim na instytucje realizujące procedurę „Niebieskie Karty” oraz kierowane są do osób najsłabszych czyli dzieci i młodzieży , ich rodzin oraz osoby starsze i niepełnosprawne. Wydaje się, że wzrost kompetencji osób zaangażowanych w pomoc osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie wpłynie na zwiększenie profesjonalizmu oraz efektywności podejmowanych działań. Edukacja i profilaktyka stanie się tarczą obronną dla tych grup społecznych, do których będzie kierowana. Planuje się, by uczestnicy każdego z wyżej zaplanowanych szkoleń poza materiałami otrzymali fachową literaturę odnoszącą się do tego obszaru działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które reprezentuje. Planuje się także zapewnienie na każdym szkoleniu poczęstunku.


7.    Organizacja konferencji podsumowującej projekt pod hasłem: „RAZEM”.


Na konferencji, zgodnie z wprowadzoną tradycją, zostaną wręczone nagrody dla wyróżniających się członków grup roboczych. Będzie to spotkanie integracyjne wszystkich miejskich służ zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie połączone z wykładem uznanego specjalisty.

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć