Ogłoszenie o konsultacjach dot. dotacji celowej dla żłobków lub klubów dziecięcych
2018-01-23

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz U. z 2016r., poz. 1817 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające w działalności statutowej podejmowanie działań z zakresu opieki nad dzieckiem do konsultacji projektu aktu normatywnego

1.    Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/194/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 października 2011r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów.

2.    Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 23 styczeń  -   6 luty 2018r.  

3.    Dostępność projektu: treść konsultowanego aktu dostępna jest:


1) w formie elektronicznej:

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów: http://www.bip.chorzow.eu/index.php?kat=151669351923956337

2)     w formie papierowej:

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów w pok. nr 225 (2 piętro).


4.    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów
ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów (pok. 226),
tel. 32 41 65 226,
e-mail: ps@chorzow.eu

5.    Sposób wnoszenia uwag i opinii:

1)     Opinie i uwagi należy wyrażać w formie pisemnego stanowiska zawierającego w szczególności:
a)    odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jego jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i uzasadnieniem do nich,
b)    pełną nazwę organizacji, adres siedziby, nr wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego organizacji, dane osób zgłaszających, w tym dane kontaktowe.    

2)     Uwagi i opinie, o których mowa w pkt.1 w formie papierowej lub/i elektronicznej należy kierować do Wydziału Polityki  Społecznej, na adres oraz w terminie jak podano wyżej.


Zatwierdził:

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
Wiesław Ciężkowski

Najpopularniejsze

Warto zajrzeć