W Chorzowie urząd jest przyjazny mieszkańcom

Decyzją Wysokiej Kapituły I edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości, Urząd Miasta Chorzów uzyskał wyróżnienie oraz prawo do posługiwania się Godłem i Znakiem Jakości "Przyjazny Urząd". ten znak wyróznia instytucje, które na pierwszym miejscu stawiają jakość w relacjach z interesantem. Konkurs pozwala budować nowoczesną markę wyróżnionych placówek jako instytucji otwartych na potrzeby mieszkańców, solidnych i kompetentnych. Znak Jakości „Przyjazny Urząd” otrzymały jednostki, które stosują wysokie standardy jakościowe w swojej działalności związanej z obsługą interesanta i świadczeniem usług publicznych, cechują się profesjonalizmem i rzetelnością w działaniach na rzecz swoich interesariuszy zewnętrznych, wdrażają nowoczesne i efektywne rozwiązania w obszarze obsługi interesanta, inwestują we własne zasoby kadrowe w formach wpływających w sposób istotny na jakość pracy urzędników oraz są otwarte na potrzeby klientów. Ocena merytoryczna w Konkursie „Przyjazny Urząd” przebiegała dwuetapowo. W ramach etapu pierwszego (aplikacyjnego) każdego uczestnika Konkursu oceniało niezależnie od siebie 2 członków Kapituły Konkursu: ekspert wewnętrzny oraz ekspert zewnętrzny. Każdy z ekspertów przyznawał uczestnikowi Konkursu od 0 do 30 punktów, co oznaczało, że w ramach pierwszego etapu oceny certyfikowany urząd mógł otrzymać łącznie maksymalnie 60 punktów. Do etapu drugiego oceny merytorycznej dopuszczeni zostali wyłącznie uczestnicy Konkursu, którzy w ramach etapu pierwszego uzyskali łącznie co najmniej 40 punktów. Następnie, w ramach etapu drugiego (weryfikacyjnego), każdego uczestnika Konkursu poddano dodatkowej, uzupełniającej ocenie, której dokonał ekspert wewnętrzny Kapituły. Celem oceny weryfikacyjnej było uzupełnienie i sprawdzenie informacji przedstawionych w kwestionariuszu konkursowym. W ramach etapu drugiego procedury konkursowej ekspert wewnętrzny przyznawał uczestnikowi Konkursu od 0 do 50 punktów.
Urząd Miasta Chorzów uzyskał wynik pozytywny zarówno w ramach pierwszego, jak i drugiego etapu oceny merytorycznej. W procedurze aplikacyjnej (etap pierwszy) Państwa jednostka uzyskała 42 punkty, a w postępowaniu weryfikacyjnym (etap drugi) 39 punktów. Oznacza to, iż w toku oceny merytorycznej Urząd Miasta Chorzów uzyskał 81 punktów rankingowych (na 110 możliwych). Zgodnie z § 11 Regulaminu Konkursu osiągnięty wynik punktowy uzasadnia przyznanie Urzędowi Miasta Chorzów Znaku Jakości „Przyjazny Urząd”.