Miejski monitoring

Kontakt z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 32 416 59 87 lub 32 241 10 49  - CAŁODOBOWO

Monitoring miejski:
1.  ul.  Skrzyżowanie  ulic Armii Krajowej oraz Al. BOWiD - sygnalizacja świetlna
2.  ul. Traugutta 3
3.  pl. Mickiewicza 7
4.  pl. Mickiewicza 4
5.  ul.  St.  Batorego  przy  skrzyżowaniu  z  ul. Czempiela –sygnalizacja świetlna
6.  ul. Wolności 78
7.  ul. Wolności 78
8.  ul. Katowicka 123
9.  ul. Katowicka skrzyżowanie z ul. 3 Maja
10. ul. Wolności 1A
11. ul. Katowicka przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki
12. ul. Plac Rynek 1
13. ul. Wolności 36
14. ul. 3-go Maja 75 – sygnalizacja świetlna
15. ul. 3-go Maja 56 – sygnalizacja świetlna
16. ul. Gałeczki 30
17. Al. BOWiD 49

Do zadań Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

1. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
2. Współpraca z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i z centrami zarządzania kryzysowego miast sąsiednich.
3. Współdziałanie z Policją, Strażą Pożarną oraz Strażą Miejską w zakresie realizacji zadań na rzecz ochrony ludności.
4. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze,  humanitarne oraz przy eliminacji bieżących zagrożeń występujących na terenie miasta.
5. Współdziałanie z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
6. Koordynacja działań związanych z udzieleniem wsparcia psychologicznego osobom poszkodowanym i ich bliskim
7. Współdziałanie z OPS w zakresie doraźnej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń o charakterze kryzysowym.
8. Współdziałanie z PINB w zakresie realizacji zadań związanych z występowaniem zagrożeń i katastrof budowlanych.
9. Współdziałanie z MZUiM w zakresie realizacji zadań związanych z usuwaniem przyczyn, a także skutków zdarzeń drogowych oraz w zakresie realizacji akcji zima.
10. Koordynowanie działań związanych z odłowem dzikich zwierząt stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia ludzi.
11. Obsługa Centrum Obserwacji w ramach Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta.
12. Pozyskiwanie na bieżąco informacji o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo w mieście.
13. Przyjmowanie i przekazywanie do realizacji właściwym służbom informacji nt. awarii i uszkodzeń infrastruktury w mieście.
14. Udzielanie osobom kontaktującym się z Centrum podstawowych informacji nt. zachowania się w sytuacji kryzysowej.