raport 2017-11-16

I. DANE STATYSTYCZNE

1. Działania Policji:

 1. a)Udział w bójce
 2. b)
 3. c)Zgwałcenia
 4. d)Rozboje
 5. e)Kradzieże 2
 6. f)Kradzieże z włamaniem
 7. g)Przestępstwa związane z obrotem
 8. h)Wypadki drogowe, w których:
  - osób poniosło śmierć
  - osób zostało rannych
 9. i)Osób zatrzymanych:
  - nietrzeźwych kierujących 2
  - sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym
 10. j)Zabezpieczonych niewypałów, niewybuchów, ładunków wybuchowych
 11. k)Odebranych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych
 12. l)Masowe zakłócenia porządku publicznego (nielegalne demonstracje, zamieszki
 13. m)Interwencje dotyczące osób bezdomnych
 14. n)Inne zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo publiczne

2. Działania Straży Miejskiej:

 1. a)Zakwalifikowano wykroczenia: 18

- przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu  1
- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia  2
- przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji  7
- przeciwko osobie
- przeciwko zdrowiu
- przeciwko mieniu 1
- przeciwko interesom konsumentów
- przeciwko obyczajowości publicznej
- przeciwko urządzeniom użytku publicznego 7
- przeciwko obowiązkowi ewidencji
- określone w ustawie o wych. w trzeźwości i przeciwdział. Alkohol. 
- określone w aktach prawa miejscowego

 1. b)Przestępstwa:
 2. c)Zdarzenia pozostałe: 5

- awarie lub uszkodzenia urządzeń użyteczności publicznej  1

- interwencje dotyczące osób bezdomnych 1

- interwencje porządkowe w mieście  1

- odłów zwierząt 1

- pożar, zabezpieczenie lub przyjęcie terenu do dozorowania
- interwencje wobec nietrzeźwych. lub wymagających pomocy lek.  1
- akcja zima

- interwencje pozostałe

 

3. Działania Państwowej Straży Pożarnej

 1. a)Pożarów: 0
  Wartość w tys. zł: 0
 2. b)Miejscowych zagrożeń: 1
  Wartość w tys. zł: 0
 3. c)Fałszywych alarmów: 1
 4. d)Ogółem zdarzeń: 2

Wartość w tys. zł: 0


4. Działania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 

 1. a)Liczba przyjętych zgłoszeń: 4
  w tym:

- Awarie i uszkodzenia infrastruktury w mieście:

 • Budowlanej:
 • Technicznej: 3
 • Drogowej i komunikacyjnej

- Działanie w ramach Akcji Zima

- Odłów dzikich zwierząt
- Poważne wypadki, katastrofy komunikacyjne

- Zagrożenia pożarowe

- Wykroczenia 

- Przestępstwa
- Inne zagrożenia: 1

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ

1. Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy
Nie wystąpiły.

2 .Poważne wypadki , katastrofy komunikacyjne.
Nie wystąpiły.

3. Awarie urządzeń i instalacji.
ul. Wolności (odcinek od skrzyżowania z ul. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Omańkowskiej) – awaria oświetlenia ulicznego.

Ul. Stefana Batorego (odcinek od zjazdu z A4 do ronda  Franciszka Gembały) – awaria oświetlenia ulicznego.


4. Niekorzystne warunki meteorologiczne
Aglomeracja górnośląska – informacja o możliwości przekroczenia wartości progowej dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

5. Awarie budowlane
Nie wystąpiły.

6. Zagrożenie pożarowe.
Nie wystąpiły.


7. Zagrożenia epidemiologiczne.
Nie wystąpiły.

8. Zakłócenia porządku publicznego
Nie wystąpiły.

9. Terroryzm.
Nie wystąpił.

10. Inne zagrożenia .
Nie wystąpiły.


III. INFORMACJE DODATKOWE
Brak


Opracowała:
Służba Dyżurna MCZK