Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic

 f

logo EW

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

 

 

 

Nazwa projektu „Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic”

Typ i nr projektu: Projekt partnerski nr 47/MOF/1/2013

Lider: Miasto Chorzów, Partnerzy: Miasto Ruda Śląska, Miasto Świętochłowice

Wartość projektu: 2.915.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 2.623.500,00 zł, poziom dofinansowania: 90%

Źródło: Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji projektu: 2013 – 2015r.

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Założony cel zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie dla obszarów funkcjonalnych dokumentów strategicznych, odrębnych dla każdego miasta, ale zachowujących wewnętrzną spójność, która wynika z bieżącej współpracy miast na każdym etapie ich przygotowania.

W związku z powyższym, przewiduje się podjęcie szeregu działań, do najważniejszych należą:

  • Przeprowadzanie konsultacji społecznych, dających społeczeństwu możliwości uczestniczenia w procesie kształtowania planów, strategii i programów (w ramach tych konsultacji będą uwzględniane lub oddalane postulaty społeczne, mieszkańcy informowani będą o zapadłych decyzjach oraz motywach tych decyzji, prowadzona będzie dyskusja, dokonywane będą również prezentacje opracowywanych dokumentów, zbierane będą opinie i wnioski uczestników konsultacji z przeznaczeniem do ich wykorzystania na dalszych etapach prac),
  • Określenie granic obszaru funkcjonalnego oraz wzmocnienie współpracy między miastami – partnerami, zaangażowanymi w realizację projektu w zakresie planowanych wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym,
  • Identyfikacja wspólnych celów rozwojowych, strategicznych i planistycznych w dziedzinach społeczno – gospodarczych i przestrzennych dla wyznaczonego obszaru funkcjonalnego,
  • Przygotowanie wspólnej strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego, a także innych planów działań, badań, analiz, ewaluacji oraz ekspertyz, będących bazą wyjściową do opracowania m.in.: studiów uwarunkowań przestrzennych, mpzp, studiów wykonalności dla potencjalnych inwestycji, które mogłyby zostać realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020,
  • Podjęcie działań służących rozwiązaniu wspólnych problemów, m.in.: wykluczenia społecznego, demograficznego (depopulacja), zatrudnienia (braku miejsc pracy), oświatowo – edukacyjnych i doskonalenia zawodowego, mieszkaniowych (braku mieszkań, złego stanu technicznego istniejącej substancji mieszkaniowej), zdegradowanej przestrzeni publicznej, obszarów poprzemysłowych, słabej aktywności społecznej

 

  

 

 

Menu