Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie na cele edukacyjno-turystyczne i kulturalne

logo UE


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Rewitalizacja zabytkowej wieży wyciągowej szybu Prezydent w Chorzowie na cele edukacyjno-turystyczne i kulturalne”

Beneficjent: Stowarzyszenie SZTYG.art – Lider Projektu

Partner Projektu: Miasto Chorzów – Miasto na prawach powiatu

Wartość projektu: 757.172,00

Wartość dofinansowania: 631.178,57 zł

Priorytet VI „Zrównoważony rozwój miast”, Działanie 6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 6.2.1. „Rewitalizacja – duże miasta”

Termin realizacji: 2013 – 2014r.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest nadanie nowej funkcji zabytkowej wieży wyciągowej dawnego szybu Prezydent w Chorzowie. W wyniku realizacji projektu powstanie pierwsza w województwie śląskim platforma widokowa umieszczona na kopalnianej wieży wyciągowej, co pozwoli na jej udostępnienie turystom. Budowla będzie wykorzystywana do celów turystycznych, kulturalnych (organizowania imprez plenerowych u stóp Prezydenta)
i edukacyjnych (edukacja regionalna). Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności przestrzennej, gospodarczej i turystycznej dzielnicy Chorzów Centrum oraz całego miasta. Wpłynie również na podniesienie poziomu życia mieszkańców Chorzowa.   
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013znajdują się na stronie www. rpo-silesia-region.pl

Menu