Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Chorzów


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Adaptacja budynku na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie miasta Chorzów”
Beneficjent: Miasto Chorzów
Wartość projektu: 1.724.109,94 zł
Wartość dofinansowania: 1.358.086,87 zł
Priorytet VI „Zrównoważony rozwój miast”, Poddziałanie 6.2.1 „Rewitalizacja – duże miasta” PRS
Termin realizacji: 2009 - 2010r.
Opis projektu: Projekt obejmuje remont i adaptację budynku parafialnego przy kościele pw. św. Barbary, położonego przy ul. 3 Maja 18, w dzielnicy Chorzów II na Centrum Inicjatyw Społecznych
z przeznaczeniem na potrzeby wielofunkcyjnego centrum aktywności lokalnej, centrum szkoleniowego oraz domu dziennego pobytu dla mieszkańców Miasta. Przywrócenie obiektu do użyteczności
w charakterze społeczno – edukacyjnym poprawi sytuację zdegradowanej dzielnicy. Zrewitalizowany obiekt stanie się miejscem spotkań, zdobywania wiedzy oraz aktywizacji społecznej, zaspokajając tym samym potrzeby lokalnej społeczności, często dotkniętej dysfunkcjami i patologiami społecznymi. Obiekt zapewni atrakcyjną ofertę dla Chorzowian, stwarzając alternatywę dla biernego spędzania wolnego czasu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl

Menu