Najlepszy system nawigacji po zabytkach Chorzowa – system informacji kulturalnej sposobem kreowania pozytywnego wizerunku miasta


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Najlepszy system nawigacji po zabytkach Chorzowa – system informacji kulturalnej sposobem kreowania pozytywnego wizerunku miasta”
Beneficjent: Miasto Chorzów
Wartość projektu: 163 243,70 zł
Wartość dofinansowania: 117 648,44 zł
Priorytet IV „Kultura”, Działanie 4.2 „System informacji kulturalnej”
Termin realizacji: 2010 – 2011r.
Opis projektu: W wyniku realizacji projektu powstanie kompleksowy i nowoczesny system informacji o chorzowskich zabytkach, który będzie obejmował oznakowanie i sklasyfikowanie najciekawszych zabytków w mieście, a także ich promocję, poprzez utworzenie sieci punktów informacji na terenie Chorzowa, uruchomienie strony internetowej oraz wydanie broszur informacyjnych i map. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na podniesienie świadomości zarówno wśród mieszkańców Chorzowa, jak i osób przyjezdnych z kraju oraz zagranicy o walorach i znaczeniu bogactwa kulturowego miasta. Będzie to sprzyjać podnoszeniu atrakcyjności turystycznej Chorzowa i służyć kreowaniu pozytywnego wizerunku miasta i regionu, w którym pamięta się o tradycji i szanuje dorobek dziedzictwa kulturowego, aby mógł służyć przyszłym pokoleniom.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl

Menu