Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego – I etap od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Rewitalizacja obszarów problemowych Chorzowa Batorego – I etap od ul. Piekarskiej do ul. Skrajnej”
Beneficjent: Miasto Chorzów
Wartość projektu: 9.191.260,40 zł
Wartość dofinansowania: 7.812.571,34 zł
Priorytet „VI Zrównoważony rozwój miast”, Poddziałanie 6.2.1 „Rewitalizacja – duże miasta”
Termin realizacji: 2011 – 2012 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest rewitalizacja kilku obszarów poprzemysłowych, położonych na obszarze jednej z dzielnic miasta – Chorzowie Batorym. Łącznie wyodrębniono siedem obszarów problemowych, z których sześć będzie podlegało rewitalizacji w ramach projektu. Należą do nich: obszar I „Zabawa
i sport”, II „Łączność”, IV „Edukacja”, V „Transport zbiorowy”, VI „Aktywna rekreacja” oraz VII „Zieleń osiedlowa”. Obszar III – rozwój gospodarczy, realizowany jest przez partnerów gospodarczych (firmy i przedsiębiorstwa funkcjonujące w sąsiedztwie inwestycji, w rejonie ulic Leśnej i Podmiejskiej)
i nie stanowi on przedmiotu niniejszego przedsięwzięcia. Realizacja projektu ma na celu nie tylko przywrócenie dawnej świetności zdegradowanym obszarom poprzemysłowym, ale włączenie ich do tkanki miejskiej, jako tereny zmodernizowane, uporządkowane i dysponujące wieloma walorami. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu także: zahamowanie procesów dalszej degradacji obszarów poprzemysłowych, zwiększenie spójności terenów Chorzowa Batorego poprzez wdrożenie nowego ładu przestrzennego w części tej dzielnicy, a także zmianę dotychczasowego, niekorzystnego jej wizerunku. Zrewitalizowane obszary stworzą nową jakość przestrzeni miejskiej, oferującą możliwości rozwoju gospodarczego, zaspakajając przy tym wiele potrzeb: społecznych, kulturowych, rekreacyjnych i ekonomicznych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl

Menu