Opracowanie mapy akustycznej miasta Chorzowa istotnym elementem kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Opracowanie mapy akustycznej miasta Chorzowa istotnym elementem kompleksowego systemu informacji o stanie środowiska”
Beneficjent: Miasto Chorzów
Wartość projektu: 1.148.414,00 zł
Wartość dofinansowania: 976.151,90 zł
Priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.4. „Zarządzanie środowiskiem”
Termin realizacji: 2011 – 2012r.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest opracowanie mapy akustycznej miasta Chorzowa w celu dokonania oceny stanu akustycznego środowiska oraz przygotowanie i wdrożenie programu ochrony środowiska przed hałasem. Mapa akustyczna będzie składać się z części opisowej i graficznej, a jej zawartość będzie zgodna z zapisami Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r., nr 25, poz.150) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 01.10.2007r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (DZ.U. z 2007r., nr 187, poz.1340). Obszar objęty mapą akustyczną obejmować będzie teren w granicach administracyjnych miasta Chorzów o powierzchni 33,24 km 2. Opracowana mapa akustyczna zostanie zaprezentowana mieszkańcom w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Beneficjenta oraz w formie publikacji drukowanej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl

Menu