Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot – spot


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot – spot” ”
Wnioskodawca (Lider projektu): Miasto Gliwice
Beneficjenci (Partnerzy): Miasto Bieruń, Miasto Bytom, Gmina Chełm Śląski, Miasto Chorzów, Miasto Katowice, Gmina Krupski Młyn, Miasto Miasteczko Śląskie, Gmina Ornontowice, Gmina Pilchowice, Miasto Siemianowice Śląskie, Miasto Świętochłowice, Gmina Tworóg, Gmina Wielowieś.
Całkowita wartość projektu: 27.153.497,49 zł
Wartość dofinansowania: 23.079.622,86 zł

Środki przyznane w ramach projektu dla Miasta Chorzów: 4.654.100,00 zł, z czego:
Wartość dofinansowania: 3.955.985,00 zł
Wkład własny: 698.115,00 zł
Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
Termin realizacji: 2011 – 2013r.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury szerokopasmowej w postaci sieci bezprzewodowej transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. W ramach utworzonej infrastruktury sieci powstaną m.in. usługi dla administracji publicznej wspierające budowę społeczeństwa informacyjnego, zmniejszające koszty jej funkcjonowania i przyspieszające oraz ułatwiające obsługę mieszkańców. Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o przygotowany program funkcjonalno – użytkowy. Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze województwa śląskiego, na terenach miast/gmin będących partnerami.
Głównym założeniem projektu dla Miasta Chorzów jest wykonanie miejskiej, dedykowanej dla potrzeb samorządu sieci szerokopasmowej, w oparciu o bezprzewodową technologię WiMAX, zapewnienie dostępu do Internetu jednostkom samorządowym (m.in. bibliotekom, przedszkolom, szkołom podstawowym, gimnazjom, szkołom ponadgimnazjalnym), stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu dla mieszkańców Hot – Spot oraz zapewnienie infrastruktury do celów przesyłania danych z monitoringu gminnego (poprawa bezpieczeństwa). Rozwiązania i technologie, które zostaną zastosowane w projekcie mają wszystkie znamiona innowacyjności – są to nowe technologie, które pojawiły się w ostatnich latach na rynku i cały czas są rozwijane i uzupełniane o nowe funkcjonalności (standard WiMAX).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013znajdują się na stronie www.rpo-silesia-region.pl

Menu