Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej

loga ig nss ch ue
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
 

Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej.
Beneficjent: Miasto Chorzów
Realizator Projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Czas realizacji projektu: do końca I kwartału 2015r.

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest:

- ułatwienie dostępu do Internetu członkom rodzin zastępczych i rodzin wychowujących niepełnosprawne lub przewlekle chore dzieci zamieszkałym w Chorzowie i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
- zwiększenie udziału osób o trudnej sytuacji materialnej w wykorzystywaniu technologii informacyjnych,
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu członków rodzin w tym dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym.

Realizacja w/w celów możliwa będzie dzięki:

1. zainstalowaniu w 150 gospodarstwach domowych łącza internetowego
2. pokryciu 150 gospodarstwom domowym kosztów dostępu do Internetu,
3. wyposażenie 150 gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy,
4. przeszkolenie 150 osób rodziców w zakresie obsługi oraz wykorzystania komputera i Internetu do załatwiania codziennych spraw oraz przydatności technologii informatycznych w rozwoju wychowywanych dzieci i młodzieży,
5. organizację zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin,
6. zapewnienie wsparcia technicznego oraz doradztwa w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i wykorzystywania Internetu.

Projekt przeznaczony jest dla 150 gospodarstw domowych, w tym dla 45 rodzin zastępczych i 105 rodzin wychowujących niepełnosprawne lub przewlekle chore dzieci.

Menu