Regulamin akcji „Zamelduj się w Chorzowie”

§1 Postanowienia Ogólne
1.    Niniejszy  regulamin  (zwany  dalej  „Regulaminem”)  określa  ogólne  warunki  na  jakich  przeprowadzana  jest akcja „Zamelduj się w Chorzowie”, zwana dalej „Akcją”.
2.    Akcja jest organizowana przez Urząd Miejski w Chorzowie ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów (zwany dalej „Organizatorem Akcji”).
3.    Akcja   przeprowadzana będzie w terminie od 15 października 2015 roku (dzień rozpoczęcia) do   31  grudnia   2015 roku (dzień   zakończenia).
4.    Przystąpienie  do Akcji  jest  całkowicie  dobrowolne  i równoznaczne  z akceptacją  przez  Uczestnika wszystkich  postanowień  Regulaminu.
5.    Informacje  o  Akcji  podawane  będą  na  stronie  internetowej  zamieszczonej  w  sieci  Internet  pod adresem www.chorzow.eu, w  portalu  społecznościowym  facebook  na fanpage www.facebook.com/umchorzow oraz plakatach.
6.    Celem Akcji jest zachęcenie nie zameldowanych mieszkańców Miasta Chorzów do wypełnienia obowiązku meldunkowego w ramach pobytu stałego.

§2. Udział w Akcji
1.    Uczestnikami   Akcji  mogą  być  osoby  fizyczne,  które  najpóźniej  w  dniu  rozpoczęcia  procedury meldunkowej ukończyły osiemnaście lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2.    Akcją objęte są osoby nigdzie niezameldowane na pobyt stały lub zameldowane na stałe poza Chorzowem.
3.    Akcją nie są objęte noworodki  zameldowane na terenie Chorzowa na podstawie zgłoszenia urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego
4.    W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora z ramienia Kancelarii Prezydenta Miasta i Referatu Ewidencji Ludności, jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu akcji oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni,   zstępni,   rodzeństwo,   małżonkowie,    rodzice   małżonków,   osób   pozostających w   stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
5.    Warunkiem koniecznym udziału  w  Akcji  jest  zameldowanie się w Chorzowie w terminie trwania akcji czyli między 15 października a 31 grudnia 2015 na okres stały.  
6.    Akcja nie dotyczy osób, które w trakcie jej trwania są już zameldowane w Chorzowie na pobyt stały lub czasowy i dokonują zmiany adresu zamieszkania  w obrębie Chorzowa.
7.    Uczestnicy Akcji mogą zameldować się:  
A) w sposób tradycyjny, w urzędzie miasta Chorzów.  
B) za pośrednictwem Internetu w przypadku posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego lub zaufanego profilu na platformie ePUAP. Niezbędne formularze można uzyskać na platformie SEKAP lub ePUAP
8.    Organizator przewidział nagrody dla uczestników Akcji przy składaniu stosownych dokumentów rozdawane są „Pakiety chorzowianina”, czyli upominki.
9.    Jeden "Pakiet chorzowianina" otrzymują lokatorzy danego mieszkania lub budynku objęci Akcją (na 1 adres wydawany jest 1 "Pakiet chorzowianina")
10.    Nad prawidłowością rozdawania upominków czuwają pracownicy Referatu Ewidencji Ludności
11.    Nad prawidłowością przygotowania upominków czuwają pracownicy Kancelarii Prezydenta Miasta
12.     W skład „Pakietu Chorzowianina” wchodzi:

o    Pakiet drobnych gadżetów Miasta Chorzów
o    Pakiet zniżek na ofertę instytucji miejskich i firm prywatnych, działających na terenie Chorzowa
o    Pakiet miejskich broszur informacyjnych

 §4. Procedura meldunku
1.    W celu zameldowania należy przedstawić:
o    Do wglądu-tytuł prawny lokalu (akt notarialny, umowa najmu, potwierdzenie dziedziczenia, Ew. nr księgi wieczystej, inny dokument uprawniający do dysponowania lokalem)
o    Wypełniony druk zgłoszenie pobytu stałego wraz z podpisem osoby dysponującej tytułem prawnym (gł. najemca lub właściciel)
o    Dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport
o    Nie trzeba się wymeldowywać z poprzedniego miejsca pobytu stałego, ani przedstawiać zaświadczenia o wymeldowaniu
2.    Zameldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, który w chwili dokonywania meldunku będzie się legitymował pisemnym upoważnieniem od osoby chcącej dokonać zameldowania. Upoważnienie powinno zawierać dane upoważnionego i upoważniającego (imię, nazwisko, nr PESEL, adres)
3.    Organ meldunkowy z urzędu bezpłatnie wydaje poświadczenie zameldowania na pobyt stały, które jest ważne do czasu zmiany adresu.
4.    Niezbędnych informacji można uzyskać:
o    W Urzędzie Miasta w pokoju nr 6
o    Pod nr telefonu 32/416 5000 wew. 319, 390, 233 lub 32/416 5004
o    Mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

§10. Postanowienia Końcowe
1.     Regulamin Głosowania  dostępny jest w siedzibie Organizatora  oraz w czasie trwania Głosowania  także na stronie www.chorzow.eu
2.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2015r.
3.    Wszelkie spory wynikłe w związku z prowadzoną Akcją będzie rozpatrywał Prezydent Miasta Chorzów.