Regulamin Programu "Chorzów 60+"

Regulamin Programu „Chorzów 60+”

Wstęp

Organizatorem Programu „Chorzów 60+” jest Urząd Miasta w Chorzowie z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1. Program „Chorzów 60+” jest programem przeznaczonym dla seniorów, którzy dzięki posiadaniu karty, będą mogli skorzystać z promocji przygotowanych przez partnerów Programu. Senior w rozumieniu niniejszego regulaminu to osoba powyżej 60. roku życia, zameldowania na terenie miasta Chorzów.


Postanowienia Ogólne


1.    Program „Chorzów 60+” jest programem działającym na terenie Chorzowa tylko i wyłącznie w punktach wskazanych przez partnerów, którzy przystąpili do programu. Punkty oznaczone są naklejką programu i plakatem.
2.    Posiadacz chorzowskiej karty uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
3.    Prawa związane z Programem „Chorzów 60+” nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie Programu.
4.    Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez partnerów Programu przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
5.    Organizatorem Programu jest Miasta Chorzów. Za jego opracowanie, wdrożenie i prowadzenie odpowiada Prezydent Miasta.

Cele Programu


1.    Program „Chorzów 60+” jest elementem prowadzonej przez Miasto Chorzów polityki społecznej.
2.    Celem Programu „Chorzów 60+” jest aktywizacja chorzowskich seniorów. Cel ten wynika z krajowej tendencji demograficznej, której rezultatem jest coraz większa liczba osób starszych i co za tym idzie, potrzeba wzbogacania oferty kulturalno – rekreacyjnej dedykowanej seniorom.
3.    Cel zostanie osiągnięty poprzez zebranie i rozreklamowanie kierowanych do mieszkańców miasta po 60 r. życia propozycji, twórczego i aktywnego spędzenia czasu. Takie propozycje znajdują się już w istniejącej ofercie instytucji miejskich i chorzowskich organizacji pozarządowych. Wartość dodaną stanowi system rabatowy, zaproponowany przez biznesowych partnerów programu.


Uczestnictwo w Programie1.    Chorzowska Karta Seniora wydawana jest seniorom według kryterium wieku. Otrzyma ją osoba, która ukończyła 60 rok życia.
2.    Chorzowska Karta Seniora wydawana jest według kryterium zameldowania. Otrzyma ją osoba, która jest zameldowana na terenie miasta Chorzów.
3.     Do Programu może przystąpić osoba fizyczna powyżej 60 roku życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4.    Aby przystąpić do Programu należy wypełnić wniosek, który można ściągnąć ze strony internetowej lub odebrać w punkcie kolportażu karty. Przy wypisaniu wniosku należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek osoby.
5.    Uczestnik Programu może posiadać jedną Kartę Seniora.
6.    Uczestnik wypisując wniosek o przyznanie karty wyraża zgodę na otrzymanie informacji o akcjach/imprezach/koncertach realizowanych w ramach Programu „Chorzów 60+”.
7.    W przypadku wymeldowania z Chorzowska uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o tym realizatorów programu.
8.    W przypadku śmierci osoby, która posiadała kartę Programu „Chorzów 60+” najbliższa rodzina jest zobowiązana do poinformowania o tym Urząd Miasta (Wydział Polityki Zdrowotnej i Aktywizacji Społecznej).
9.    W przypadku zmiany adresu beneficjenta Programu zobowiązany jest on do poinformowania o tym realizatorów programu.

Karta Programu „Chorzów 60+”


1.    Uczestnik przystępując do programu (po wypisaniu wniosku) otrzymuje do użytkowania imienną kartę.
2.    Po odebraniu karty programu wraz z całym pakietem informacyjnym, dana osoba staje się uczestnikiem programu i jego beneficjentem.
3.    Karta programu jest kartą imienną. Karta może być używana wyłącznie przez osobę, której imię i nazwisko widnieje na karcie i jest ważna tylko z dokumentem tożsamości.
4.    Karta programu upoważnia uczestnika do promocji określonych i wskazanych przez organizatora Programu. Karta honorowana jest w oznakowanych puntach partnerskich.
5.    W przypadku zgubienia karty można wystąpić o duplikat. Trzeba napisać pisemną prośbę o wydanie duplikatu karty i przesłać ją do Urzędu Miasta ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, pokój nr 215.

Realizacja i Partnerzy Programu


1.    Bezpośrednimi realizatorami Programu są trzy grupy Partnerów Programu:
a. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i samorządowe instytucje kultury, sportu i rekreacji miasta Chorzów.
b. jednostki kultury, edukacji, sportu i rekreacji nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem miasta Chorzów, bądź powiązane na podstawie osobnych umów i porozumień.
c. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Chorzów.
2.    Oferta rabatowa dla uczestnika programu polega na możliwości kupna ulgowego biletu, produktu lub usługi zgodnie z cennikiem wydanym przez partnera programu.
3.     Aby rabat na usługę został przyznany, Uczestnik jest zobowiązany okazać kartę programu w miejscu wyznaczonym przez partnera programu.
4.    Wszystkie podmioty biorące udział w programie zobowiązane są do umieszczenia w widocznym miejscu swojej siedziby aktualnie obowiązującej oferty rabatowej, adresowanej do uczestników programu.
5.    Szczegółowe informacje o programie można uzyskać u koordynatora głównego: Magdalena Sekuła, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Aktywizacji Społecznej tel. 32 416 52 15 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów.

Utrata statusu Uczestnika Programu


1.    Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie w każdym czasie, poprzez złożenie organizatorowi stosowanego oświadczenia na piśmie.
2.    Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze stukiem natychmiastowym:
a. jeżeli uczestnik nie przestrzega niniejszego regulaminu programu;
b. jeżeli uczestnik podał się za inną osobę wobec organizatora.
3.    Uczestnictwo w programie wygasa z przypadku śmierci uczestnika.


Zakończenie Programu i zmiany w regulaminie


1.    Organizator Programu uprawniony  jest do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu programu w każdym czasie.
2.    Informacje na temat ogólnych warunków programu i uczestniczących w nim podmiotów oraz aktualnej oferty (aktualizacja odbywać się będzie cyklicznie) dostępne będą:
a. na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego i pod ustalonym numerem telefonu.
b. na stronie internetowej www.chorzow.eu w odpowiedniej zakładce „Program Chorzów 60+”.
c. w prasie lokalnej.
d. w instytucjach miejskich stanowiących jednocześnie punkty kolportażu kart programu” Chorzowskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna (wraz z filiami), Muzeum Miejskie, Miejski Dom Kultury Batory, Młodzieżowy Dom Kultury, Starochorzowski Dom Kultury, Miejska Galeria Sztuki MM, Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie, Górnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
3.    Załącznikiem do niniejszego programu jest aktualna oferta rabatowa.

Akceptacja Regulaminu


1.    W związku z przystąpieniem do Programu „Chorzów 60+”. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu uczestnictwa (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) do celów związanych z realizacją, promocją, monitoringiem i ewaluacją programu. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
2.    Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Urząd Miasta w Chorzowie, ul. Rynek 1.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu udzielania wsparcia i obsługi programu.
4.    Moje dane osobowe mogą zostać udzielone innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu „Chorzów 60+”.
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolnej, aczkolwiek odmowa ich podania jest jednoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Programie.
6.    Istnieje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.
7.    Niniejszy Regulamin Programu „Chorzów 60+” będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika w chwilą podpisania wniosku o wydanie karty „Chorzów 60+”.